Publicerad: 10 november 2020

Pressmeddelande

Viktiga lärdomar i hälso- och sjukvårdsrapport

Trots coronapandemin och ett stort fokus på det akuta omhändertagandet har en stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas hittills under 2020.

Emma Spak

Emma Spak

I dag publicerar SKR en rapport som beskriver utvecklingen i hälso- och sjukvården och de konsekvenser coronapandemin fått på hälso- och sjukvårdssystemet hittills. Rapporten visar att en stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas trots pandemin och att vårdgarantiuppfyllelsen till primärvården inte påverkats.

− Tack vare stora ansträngningar har regionerna kunnat hantera den pågående pandemin och samtidigt upprätthålla det mesta av den planerade vården. Även om många patienter fått vård uppskjuten och ibland valt att inte söka vård så har de allra flesta kunnat få den vård de behöver, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Data visar på stora minskningar av vårdproduktionen under den mest intensiva perioden av smittspridning under våren, men också att vården snabbt kunde återgå till nästintill normal produktion redan under sommaren när smittspridningen minskade. Under perioden januari till augusti genomfördes nästan 80 procent av de planerade operationerna och behandlingarna, jämfört med samma period 2019. I början på hösten utfördes cirka 90 procent av den operationsvolym som gällde i början av året.

Viktigt att söka vård

Även om de flesta patienter har kunnat få den vård de behöver så har mycket vård fått skjutas upp. Färre patienter har också sökt vård i år jämfört med föregående år. Orsaker till det och vilka konsekvenser det medför är det för tidigt att dra några tydliga slutsatser kring.

− Vi har sett en positiv förändring med en snabb omställning till mer egenvård och fler digitala besök. Samtidigt vet vi att ändrade sökmönster också kan vara ett tecken på att patienter inte sökt i tid och att större vårdbehov dolts. Det är viktigt att skicka budskapet till alla invånare att alltid söka vård om man upplever behov av det, säger Emma Spak.

Flera parallella utmaningar

Hälso- och sjukvården står nu inför flera utmaningar. Det handlar om att fortsatt hantera den pågående pandemin, med en ökad smittspridning och ett ökat rehabiliteringsbehov, parallellt med en fortsatt hög tillgänglighet till primärvården och hantering av den planerade vård som skjutits upp.

− Nu står vi återigen inför en mycket stor smittspridning och en ökning av inlagda covid-patienter. Det är viktigt att ta med sig lärdomarna hittills under pandemin för att kunna möta de behov som nu uppstår. Hanteringen av den uppskjutna vården och att korta väntetiderna handlar om lokala lösningar, patientkännedom och förmåga att arbeta med hela vårdkedjan, säger Emma Spak.

Korta fakta

  • Under perioden januari till augusti genomfördes 80 procent av de planerade operationerna och behandlingarna, jämfört med samma period 2019.
  • Antalet slutenvårdstillfällen, både planerade och oplanerade, minskade med 11 procent under första halvåret 2020, jämfört med motsvarande period 2019.
  • Antalet läkarbesök inom specialiserad vård minskade med 36 procent i april 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. I augusti var skillnaden 9 procent.
  • Akutmottagningsbesöken minskade som mest i april, då antalet besök var 30 procent lägre jämfört med föregående år. I juli var besöksantalet cirka 15 procent lägre.
  • Det akuta omhändertagandet vid sjukhus inom stroke och hjärtinfarktvård har väsentligen inte påverkats av pandemin.
  • Antalet överbeläggningar i slutenvården minskade med 40 procent under första halvåret 2020, jämfört med första halvåret 2019.
  • De fysiska mottagningsbesöken i primärvården minskade med 36 procent under de fem första månaderna av året. Det totala antalet minskade vårdkontakter i primärvården var dock 20 procent. En större vårdproduktion upprätthölls genom ökade digitala kontakter, hembesök, telefon och brevkontakter, vilket inneburit att vårdgarantiuppfyllelsen i primärvården inte påverkats.

Sofia Tullberg
Biträdande sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!