Publicerad: 1 april 2020

Nyhet

Utredning om God och nära vård välkomnas av SKR

Utredningen om God och nära vård har idag överlämnats till socialministern. SKR anser att den är bra men det krävs att hinder i befintlig lagstiftning tas bort för att möta invånarnas behov.

Marie Morell

Marie Morell

Utredaren Anna Nergårdh har nu överlämnat sitt huvudbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för God och nära vård till socialminister Lena Hallengren. Det är en viktig utredning som pekar ut en nödvändig och önskad utveckling för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg.

– Omställningen till Nära vård pågår runt om i regioner och kommuner och kommer att pågå under ett flertal år. Den grundar sig i förändringar som att införa nya samverkansformer och arbetssätt och kan därför inte lagstiftas fram. Därför är det viktigt att eventuella hinder i lagstiftningen undanröjs och att lagstiftningen på ett tydligt sätt stödjer den Nära vården, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningens arbete har präglats av dialog och samtal med många aktörer och verksamheter inom vård och omsorg runt om i landet, bland annat patientföreträdare.

SKR anser att det finns flera positiva delar som lyfts i utredningen. Bland dessa finns:

  • Personcentrerad vård och omsorg som utgångspunkt.
  • Kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän lyfts tydligt fram.
  • Samverkanskrav på regioner och kommuner vad gäller utveckling och planering av hälso- och sjukvård införs.
  • Den enskilde kan initiera en individuell plan och begära ett så kallat patientkontrakt.
  • Den fasta vårdkontaktens roll tydliggörs och ska ansvara för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad och att samordningen för den enskilde patienten sker med utgångspunkt i den individuella planen.
  • Den individuella planen ska också innefatta förebyggande och rehabiliterande insatser.
  • Huvudmännens utbildningsuppdrag tydliggörs.

– Det vi saknar är konkreta lagförslag som möjliggör avtalssamverkan mellan regioner och kommuner. För att på allvar kunna samverka runt varje patient med hälso- och sjukvårdsinsatser inom öppen specialiserad vård i den enskildes hem krävs lagändringar. SKR har sedan utredningen fick sina första tilläggsdirektiv framhållit att det är absolut nödvändigt för att framgångsrikt kunna samverka, säger Marie Morell.

– Vi saknar också ett uttalat förslag om införande av en nationell strategi som ger de långsiktiga förutsättningarna för kommuner och regioner i arbetet med omställningen till Nära vård, säger Marie Morell.

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!