Publicerad: 15 maj 2020

Nyhet

Ungas etablering på arbetsmarknaden behöver säkras

Det är positivt att regeringen uppmärksammar ungas situation i spåren av covid-19. Men fler åtgärder krävs för att förbättra ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

− Det finns en stor risk att färre ungdomar fullföljer grundskolan samt får behörighet till gymnasiet, och att färre fullföljer sina gymnasiestudier. Samtidigt är många unga och vuxna oroliga inför sommaren, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Just nu ser SKR oroande tendenser kring ungas situation i samhället och deras etablering på arbetsmarknaden. SKR kommer därför noga följa vilka konsekvenser covid -19 innebär för ungdomarna.

− Ungas försörjning behöver säkras, annars riskerar vi att fler kommer behöva ekonomiskt bistånd. Unga behöver en bra start på vuxenlivet och är extra utsatta på arbetsmarknaden, säger Per-Arne Andersson.

En rad kraftfulla åtgärder behövs för att stärka och förbättra deras möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Flera av dessa åtgärder har SKR efterlyst under lång tid med de är än mer akuta nu.

  1. Nationellt sammanhållet arbete för att öka andelen gymnasieelever som fullföljer sina studier. Det behövs både konkret stöd till skolhuvudmän och bättre samordning mellan nationella aktörer.
  2. Ta särskilda initiativ för att säkra ungas försörjning i en övergångsperiod. Bland annat kan övervägas att återinföra studerandevillkoret i A-kassan.
  3. Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja övergången från skola till arbete för unga med funktionsnedsättning behöver säkras. Detta är en grupp som ofta möter många hinder för etablering i arbetslivet där samhället behöver ge ett bättre stöd än idag.
  4. Regeringens satsning på fler feriejobb måste justeras för att möjliggöra den kreativitet som arbetsmarknadsministern efterlyser. Klargör utrymmet för de kommuner som vill fördela vidare det riktade statsbidraget till föreningslivets organisationer för feriejobbsanställning.
  5. Snabba och tydliga regler för att främja corona-säkra aktiviteter under sommaren. Regering och Folkhälsomyndigheten behöver ge besked om vad som gäller för ungas aktiviteter i sommar. Inte minst för att förekomma social oro. Dessutom är det brådskande för att kommuner och organisationer ska kunna planera dessa verksamheter och aktiviteter.

Oscar Svensson
Utredare på arbetsmarknadssektionen

Nils-Olof Zethrin
Handläggare på sektionen för lokal och regional utveckling

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!