Publicerad: 28 december 2020

Nyhet

Tillfälliga regler är bra men löser inte kommuners behov

Regeringen har lämnat förslag för hur tillgång till information om skolväsendet ska säkras. SKR välkomnar förslaget men ser att kommunernas behov inte fullt ut är tillgodosett.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Bakgrunden till promemorian ”Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation” är situationen som uppkommit efter SCBs ändring av sekretesspolicy hösten 2019 som fick till följd att statistik om fristående skolor och deras huvudmän försetts med sekretess. Ett första steg i regeringens hantering är den nya förordningen om skolenhetsregistret som trädde i kraft den 6 november.

En snabb lösning är nödvändig

Det SKR nu lämnat synpunkter på är alltså regeringens förslag till andra steg i hanteringen. Förslaget går ut på att Skolverket genom en tidsbegränsad reglering ska kunna ta del av information om fristående skolor och deras huvudmän om myndigheten behöver dessa uppgifter för vissa angivna syften, till exempel att ta fram statistik. Förslaget innebär att även kommuner får ta del av uppgifter om de fristående skolorna för att kunna fördela resurser till förskolor och skolor efter barns och elevers förutsättningar och behov.

– En snabb lösning på nuvarande situation är absolut nödvändig så att statistik om alla skolor och huvudmän åter kan bli publik. SKR ser att behovet är överhängande och tillstyrker därför det förslag som lagts fram. Men det är inte en hållbar lösning som har presenterats, vi ser flera områden där kommunernas behov av information om fristående förskolor och skolor inte möts, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Ansvar som kräver tillgång till statistik

Ett av dessa områden är uppgifter om fristående förskolor, där kommuner har ett i skollagen utpekat tillsynsansvar. Även i den nya förordningen om skolenhetsregister finns brister som gör att information om förskolan hamnat i skymundan.

– Statistik om förskolan måste vara offentlig på samma sätt som uppgifter om andra skolformer. Den tidsbegränsade regleringen är positiv och underlättar för kommuners ansvar att fördela resurser till förskolor och skolor. Men det saknas bitar, kommuner har så många fler skollagsreglerade ansvar som kräver tillgång till statistik om fristående verksamheter, säger Mats Gerdau.

Viktig information vid val av skola

En annan brist är de problem som är relaterade till kommuners informationsskyldighet, det vill säga att förse elever och vårdnadshavare med underlag inför valet av förskola och skola, där kommuner inte sällan gör egna undersökningar som omfattar fristående förskolor och skolor.

– För många familjer är information från kommunens egna undersökningar en mycket viktig nyckel i valet av skola. Regeringen måste lyssna på dessa behov och de måste väga tungt i utformningen av en långsiktig lösning, säger Mats Gerdau.

Fakta

Regeringens förslag är att den tidsbegränsade regleringen ska träda i kraft den 1 juli 2021 och upphöra den 30 juni 2023. Under tiden ska en långsiktig lösning (steg tre i regeringens plan) utredas vidare, beslutas av riksdagen och därefter träda i kraft vid halvårsskiftet 2023.

Som en konsekvens av nuvarande rättsläge har Skolverket sedan september i år endast publicerat ny statistik på riksnivå. Inom ramen för Öppna jämförelser publicerar SKR uppgifter om kommunala skolors elever på kommun- och skolenhetsnivå i databasen Kolada. Här finns även aggregerade uppgifter för fristående skolor i de kommuner som har minst två fristående enheter.

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!