Publicerad: 24 september 2020

Nyhet

Stort intresse för Agenda 2030 i kommuner och regioner

FN:s globala mål för hållbar utveckling angår även Sverige. Nu publicerar SKR Öppna jämförelser Agenda 2030, med nyckeltal för att följa upp och utveckla det lokala arbetet för att nå målen.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Öppna jämförelser – Agenda 2030

Jämställdhet, hållbarhet och god utbildning är några av de totalt 17 utvecklingsmål som utgör FN:s Agenda 2030. Men arbetet mot målen börjar lokalt, och sju av tio kommuner använder nu agendan i sitt hållbarhetsarbete.

– Agenda 2030 handlar om att samarbeta på hemmaplan och internationellt för att påverka lokalt och globalt. Det lokala ledarskapet är centralt för att lyckas. Kommuner och regioner kan till exempel ställa krav i sina upphandlingar för bättre miljö, klimat och schyssta arbetsvillkor. Det kan bland annat gälla inköp av livsmedel, arbetskläder och byggnadsmaterial, tillverkat i Sverige eller utomlands. Öppna jämförelser visar hur olika frågor hänger ihop och betonar ett helhetsperspektiv, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR:s Öppna jämförelser Agenda 2030 presenterar resultat i databasen Kolada för varje kommun och region utifrån några av de nyckeltal som finns för Agenda 2030:s mål.

– Rapporten Öppna jämförelser – Agenda 2030 beskriver hur målen i FN:s agenda berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen. Internationellt ligger Sverige i topp för att nå målen, men även vi har utmaningar, som stor klimatpåverkan ökande klyftor och ojämlikhet inom områden som ekonomi, hälsa, boende och risken att utsättas för våld, säger Gunilla Glasare.

Lokal styrning och nationell prioritering

Framöver vill SKR se att regeringen prioriterar det nationella arbetet med Agenda 2030 inom ett mindre antal områden där en förändring är mest angelägen. Det kan göra arbetet med agendan mer verkningsfullt och ännu tydligare visa hur kommuner och regioner bidrar och kan bidra ännu mer.

Fakta

  • I databasen Kolada finns ett femtiotal nyckeltal som är framtagna för att mäta målen. Här kan kommuner och regioner se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå. Nyckeltalen revideras årligen. Nyckeltalen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.
  • ÖJ Agenda 2030 berör även de områden som SCB framhåller som Sveriges utmaningar bland annat att ojämlikheten på det ekonomiska området inte minskar, vilket även gäller hälsa, boende och risken att utsättas för våld. Vi får svårt att uppnå de natio­nella miljö­målen och målen om hållbar produktion och konsumtion. Här kan kommuner och regioner göra viktiga insatser.
  • Öppna jämförelser – Agenda 2030 innehåller även lärande exempel från region Sörmland (att styra med Agenda 2030), Malmö stad (lokal strategi och budgetstyrning), Mora kommun (tio utvecklingsområden och hållbarhetsbarometer), Robertsfors kommun (tydliga effektmål och internationellt utbyte) och Växjö kommun (politisk vilja, samsyn och uppföljning).
  • Drygt hälften av landets kommuner och regioner är eller planerar bli aktiva i Glokala Sverige, som stärker det lokala arbetet med FN:s globala mål mot fattigdom och för rättvisa.

Kerstin Blom Bokliden
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!