Publicerad: 11 juni 2020

Nyhet

Stort antal planlagda bostäder i landets kommuner

Nya Öppna jämförelser från SKR visar att det i 158 av landets kommuner kan byggas över 152 000 bostäder i färdiga detaljplaner. Samtidigt uppger fortfarande många kommuner att de har bostadsbrist.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020

− Det har ofta framförts i bostadsbyggnadsdebatten att det är bristen på planlagd mark som gör att det byggs för lite bostäder. Vår undersökning visar tvärtemot detta att det finns ett stort antal planlagda bostäder i alla kommungrupper, säger Gunilla Glasare, chef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Få bygglov trots bostadsbrist och planlagd mark

Storstäder och pendlingskommuner nära storstäder är de kommungrupper där det planlagts för flest bostäder per 1000 invånare under 2018-2019. Det är med andra ord de kommungrupper där exploateringstrycket under lång tid varit högt som planlägger för flest bostäder.

Totalt har det beviljats bygglov för knappt 115 000 bostäder under perioden 2018-2019, vilket motsvarar 11,1 bostäder per 1000 invånare. Hälften av landets kommuner beviljade bygglov för färre än fem bostäder per 1000 invånare. Motsvarande siffra 2016-2017 var drygt 135 000 bostäder, eller 13,4 bostäder per 1000 invånare i landet som helhet. Undersökningen visar att marknadens förmåga att få fram bostäder är ojämnt fördelad över landet.

− Detta är särskilt anmärkningsvärt då Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att 240 av landets 290 kommuner har ett underskott på bostäder. Samtidigt har antalet outnyttjade, planlagda byggrätter för bostäder per kommun ökat med nästan 20 procent sedan 2014, säger Gunilla Glasare.

Majoritet av kommunerna handlägger detaljplaner inom två år

En majoritet av kommunerna uppger att mediantiden för handläggning av detaljplaner, från planuppdrag till antagande, är mindre än två år. I landsbygdskommuner har hälften av kommunerna en handläggningstid på mindre än ett år.

Däremot är det fortfarande en relativt stor andel av detaljplanerna som överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Under 2018-2019 överklagades var fjärde detaljplan och handläggningstiden för överklaganden hos domstolarna är lång, i genomsnitt över fem månader.

− Handläggningstiden för överprövningen av detaljplaner är ofta en betydande tidsbov, som försenar och fördyrar många byggprojekt. För att få fart på bostadsbyggandet behöver domstolarna arbeta aktivt med att förkorta handläggningstiderna, säger Gunilla Glasare.

Emilie Gullberg
Handläggare

Kristina Isacsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!