Publicerad: 26 maj 2020

Nyhet

Stor ökning av besök inom psykiatrin

Antalet besök inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatrin har ökat med drygt 920 000 mellan år 2016 och 2019 på riksnivå.

Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

Det visar årets undersökning Psykiatrin i siffror 2019, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört. Resultaten redovisas på riks- och länsnivå.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har antalet besök ökat med 33 procent och inom vuxenpsykiatrin med 16 procent. Även antalet unika patienter har ökat under samma tidsperiod, där vuxensidan har den största ökningen med 14 procent (55 000 patienter) och BUP har ökat med 10 procent (12 000 patienter).

Inom BUP ökar bemanningen, antalet läkare och antalet sjuksköterskor har ökat med 21 respektive 16 procent mellan åren 2016 och 2019.

− Stora och viktiga satsningar har gjorts inom psykiatrin, både av regeringen under de här tre åren och genom att regionerna gjort betydande insatser. Dessa satsningar måste fortsätta för att vi ska kunna möta de ökande behoven, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jämförelser med andra länder

Sverige deltar i en internationell jämförelse av psykiatridata som leds av NHS Benchmarking Network i Storbritannien. I förhållande till de 13 andra länderna som deltar i jämförelsen utmärker sig Sverige på flera sätt, framför allt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin.

Sverige ligger bland de högsta när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med BUP, respektive vuxenpsykiatrin, per invånare. Antalet vårdplatser per invånare ligger på en genomsnittlig nivå medan Rättspsykiatrin, RPV, har högst antal av alla 14 länder.

Läkarbemanningen förefaller vara god jämfört med andra länder då Sverige ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare inom BUP och över medel för vuxenpsykiatrin. Bemanningen med sjuksköterskor skiljer sig påtagligt där Sverige ligger klart lägst av alla inom vuxenpsykiatrin och högst inom BUP.

− I jämförelsen med andra länder står sig Sverige relativt väl, men det finns samtidigt mycket kvar att göra för att minska den psykiska ohälsan. Det behöver många aktörer göra tillsammans. SKR arbetar nu med en kraftsamling för psykisk hälsa där flera hundra aktörer deltar, säger Ing-Marie Wieselgren.

Fakta

SKR har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som inkluderar vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 och sker sedan 2016 varje år. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården. Sedan 2016 har Nysam, konsultbolag inom hälsa, sjukvård och omsorg, genomfört kartläggningen på uppdrag av SKR och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!