Publicerad: 10 juni 2020

Nyhet

Stora behov av insatser för digitalisering i skolan

Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

År 2023 ska alla nationella prov genomföras digitalt och året innan ska målen i regeringens strategi för digitalisering i skolväsendet vara uppfyllda. För att tydliggöra de insatser som behövs på nationell nivå arbetade SKR för ett år sedan, i samarbete med Skolverket och andra nationella aktörer, fram #skolDigiplan – en handlingsplan för digitalisering i skolväsendet. Planen innehåller 18 förslag på initiativ.

– Vår lägesbeskrivning av handlingsplanen understryker behovet av att staten trappar upp sitt arbete och att samarbetet mellan regeringen och SKR utvecklas. Samtliga 18 initiativ på nationell nivå behöver snart vara genomförda, men tolv är inte ens påbörjade. Huvudmännen behöver bättre förutsättningar att säkerställa att alla barn och ungdomar får tillgång till en likvärdig utbildning, säger Per-Arne Anderson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Tätare samarbete och mer statligt stöd

Utmaningarna under pandemin har lett till bättre samarbete på nationell nivå och ett stort lokalt ansvarstagande. För att komma vidare finns dock ett stort behov av ökad aktivitet från statens sida, både för att möta de nationella initiativen i #skolDigiplan och för att stödja de lokala huvudmännen. SKR understryker därför betydelsen av en ny överenskommelse för samarbete i dessa angelägna och komplexa frågor (initiativ 2).

– Att Skolverket fått uppdrag som sektorsövergripande myndighet innebär att ett viktigt initiativ i #skolDigiplan är genomfört. Det är positivt samtidigt som det både behövs mer resurser och tydligare innehåll för arbetet. Ett annan central fråga är att det fortfarande saknas en ekonomisk konsekvensanalys av regeringens nationella strategi och digitaliseringen av nationella prov. Huvudmännen behöver alltså i nuläget själva stå för alla kostnader för implementeringen, säger Per-Arne Andersson.

Behov av nationell infrastruktur

Arbetet som rör standardisering och användning av information är påbörjat, samtidigt som arbetet med övriga initiativ som rör en nationell infrastruktur för hantering av data behöver inledas och påskyndas. Här behöver regeringen initiera ett långsiktigt arbete.

Ett annat område där arbetet inte påbörjats rör #skolDigiplans initiativ som handlar om forskning och lärarutbildningar. Dessa initiativ är avgörande för skolväsendets digitalisering eftersom de ger förutsättningar för en ökad digital kompetens och en genomtänkt digitalisering utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Fakta

SKRs lägesbeskrivning från maj 2020 visar:

  • Två initiativ är beslutade
  • Två initiativ bereds inom Regeringskansliet, arbete pågår hos myndighet/ annan aktör eller annat tydligt besked
  • Två initiativ ingår i en utredning eller omfattas delvis av uppdrag till myndigheter
  • Tolv initiativ är ej påbörjade, inga besked.

Tilsith Lacouture
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!