Publicerad: 27 oktober 2020

Nyhet

Stärk rättigheter för barn som upplevt våld

SKR är i huvudsak positiva till de lagändringar som föreslås för att stärka barnperspektivet för de barn som upplevt våld. Men förslagen innebär ökade kostnader och saknar finansiering.

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis

Skydd och stöd till våldsutsatta i form av vistelse på skyddat boende är en central och livräddande insats för såväl vuxna som barn. I en promemoria, som kompletterar utredningen Ett fönster av möjligheter – Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, föreslås att socialnämnden ska kunna fatta beslut om omedelbar placering enligt LVU i skyddat boende samt att kommuner och regioner ska kunna sekretessbelägga adresser till skyddade boenden. SKR är positiva till att lagen blir tydligare och att barns rättigheter stärks.

− Alla barn har rätt att leva utan våld och barnrättsperspektivet är viktigt vid alla placeringar av barn. Förhoppningen är att förslagen kommer underlätta för kommuner att ge barn som upplevt våld det stöd de behöver, både när det handlar om boende och skolgång, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den tidigare utredningen föreslår att skyddat boende blir en ny placeringsform för både barn och vuxna samt att skyddat boende ska definieras juridiskt och vara tillståndspliktigt, vilket SKR stödjer. En ökad reglering skapar bättre möjligheter att säkra kvaliteten hos utförarna och stävja förekomsten av oseriösa aktörer.

Enligt utredarens förslag ska barnen ha egna placeringsbeslut, vilket skapar en starkare rättsposition för barnet. Det är en förändring från dagens läge där barnen är medföljande utan egna placeringsbeslut.

Förslagen behöver finansieras

Enligt SKR:s beräkningar väntas förändringarna innebära ökade kostnader för kommunerna på drygt 4 miljarder kronor per år. Det handlar bland annat om ökade kostnader för utredning, placering och uppföljning samt kostnader för dubbla skolplaceringar. Varken i promemorian eller i betänkandet nämns hur dessa ökade kostnader ska finansieras.

− De senaste åren har ett allt större ansvar lagts på kommuner och regioner för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många verksamheter har utvecklats på ett positivt sätt, men det ökade stödet behöver förstås finansieras. Staten måste ta ett tydligt ansvar för dessa ökade kostnader, säger Arion Chryssafis.

Fakta om skyddat boende

Det finns idag ingen lagreglerad skyldighet för kommunerna att erbjuda skyddat boende. Trots det uppger 98 procent av kommunerna att de erbjuder skyddat boende för våldsutsatta. Socialstyrelsen uppskattar att ca 12 700 personer bor på skyddat boende minst en natt per år.

Renée Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!