Publicerad: 4 april 2020

Nyhet

Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

– Vi välkomnar att regeringen ger möjlighet till flexibla lösningar i mindre grupper vid vissa tillfällen på skolan. Beslutet möter ett behov hos eleverna, samtidigt som smittskyddet kan upprätthållas, säger Mats Gerdau, ordförande för SKRs utbildningsberedning.

I första hand är förändringen viktig för elever som går sista året i gymnasieskolan och som behöver komma till skolan för att utföra vissa moment som krävs för att bli klar med sin utbildning. Det kan handla om praktiska moment på yrkesprogram eller examinationer.

Förändringen innebär inte att alla elever som går sista året kan komma tillbaka till skolan. Regeringen understryker att det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte slutföra sin utbildning och därmed förlora möjligheter till vidare studier eller arbete.

Den bild SKR får av kommunerna är att övergången till fjärr- och distansundervisningen har fungerat väl i stora drag. Bilden bekräftas också i den kartläggning som Skolverket publicerade i veckan. Det finns dock en viss oro att det kommer att bli svårare för både lärare och elever att mäkta med fjärr- och distansundervisningen ju längre tiden går.

Regeringens beslut om ändring i förordningen ger även ökade möjligheter att möta behoven hos de elever som har svårt att följa undervisning på distans genom att tillåta att särskilt stöd ges individuellt eller i mindre grupper i skolan.

– En annan viktig fråga handlar om elevernas möjligheter att slutföra de delar av sin utbildning som ska genomföras på en arbetsplats, när arbetsplatser stänger ner och inte längre tar emot dem. Enligt utbildningsministerns bedömning ska de nya förutsättningarna underlätta även för denna elevgrupp. Men det kan behövas ytterligare åtgärder för att hitta flexibla lösningar, i synnerhet för de elever som ska ta sin examen i vår, säger Mats Gerdau.

– Det är också viktigt att regeringen litar på att skolans huvudmän löser de utmaningar som finns på bästa sätt. Alla lokala behov kan i dagens situation inte mötas med nya regleringar utan med tillit, säger Mats Gerdau.

Fakta

Förändringen får direkt effekt i gymnasieskolan. Skulle skolstängning bli aktuellt i fler skolformer kan de nya bestämmelserna tillämpas även där.

Vad som avses med en mindre andel elever ska enligt den nya bestämmelsen tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det innebär att tolkningen kan förändras om Folkhälsomyndigheten skulle ändra sina rekommendationer. SKR menar att huvudmän och skolor kan behöva ytterligare vägledning i hur denna tolkning kan göras utifrån förutsättningarna lokalt.

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!