Publicerad: 23 mars 2020

Nyhet

Socialtjänsten behöver mandat att prioritera

Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Idag har SKR skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk.

– Socialtjänsten befinner sig i en akut situation och behöver få ökade befogenheter för att kunna säkerställa att smittspridningen minskas och att insatser effektiviseras. Därför skickar vi idag in en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR listar ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag från gällande regelverk för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete med att hantera effekterna av det nya coronaviruset.

En av förändringar handlar om att socialtjänsten tillfälligt behöver ges samma möjligheter som hälso- och sjukvården att vid behov kunna prioritera mellan målgrupper och insatser. De individer som är i störst behov av stöd och de insatser som bedöms som mest prioriterade ska kunna ges företräde.

– Vid en fortsatt smittspridning kommer det att bli nödvändigt att använda personalens kompetens på rätt sätt, både för att minska riskerna och använda resurser på bästa sätt. Då kan socialtjänsten tvingas till att göra tillfälliga prioriteringar, det behöver vi nu säkerställa att vi har lagligt stöd för, säger Anders Knape.

SKR:s krav på ändringar

Urval av tillfälliga ändringar i eller undantag från lag, förordning eller föreskrift inom socialtjänstens verksamheter som SKR anser behöver genomföras skyndsamt.

 • Socialtjänsten måste ges samma möjlighet som hälso- och sjukvården att prioritera de personer och de insatser som är i störst behov av hjälp.
 • Socialtjänsten måste kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut.
 • IVO måste göra undantag i både tillsyn och tillståndsplikt.
 • Myndigheternas kunskapsstöd och vägledning måste gå bortom nuvarande lagstiftnings gränser.
 • Det behövs lättnader i vistelsekommunens ansvar för socialtjänstinsatser vid ”delårsboende” för äldre och funktionsnedsatta.
 • Det behövs klargörande av rätten att införa besöksförbud i vissa särskilda boenden.
 • Det behövs ett tillfälligt undantag från behörighetsregleringen för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Möjligheten till förlängd utredningstid inom den sociala barn- och ungdomsvården måste utökas.
 • Möjligheten att kommunicera digitalt med brukare, andra myndigheter och inom kommunal nämnd och utskott måste underlättas och utvecklas trots att frågor om sekretess och säkerhet inte är lösta.
 • Övervältringseffekter på kommunernas försörjningsstöd måste minimeras genom ändrade villkor för rätt till arbetslöshetsersättning och garantier att myndigheter ansvariga för utbetalning av bidrag inom socialförsäkringssystemet prioriterar snabb handläggning och utbetalning i tid.
 • Höj riksnormen för försörjningsstöd för att skydda barn i hushåll med svag ekonomisk ställning i händelse av att förskolor och skolor stänger.
 • Ändra möjligheterna för att utföra arbete utan slutförd utbildning/erhållen examen.

Ytterligare krav på förändringar

Regeländringarna avser socialtjänstens verksamheter och ska endast gälla vid extraordinära händelser i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH.

SKR för ett tät dialog med sina medlemmar idag. Det kan den närmaste tiden komma ytterligare krav på förändringar med anledning av det nya coronaviruset.

Åsa Furén Thulin
Sektionschef

Roy Melchert
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!