Publicerad: 3 mars 2020

Nyhet

Skulderna ökar trots överskott 2019

För 2019 fick kommunerna 7 miljarder kronor och regionerna 5 miljarder kronor i verksamhetsöverskott. Samtidigt ökade skulderna med 48 respektive 7 miljarder kronor.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

SCB:s sammanställning av bokslut för 2019 visar att kommunernas överskott i verksamheten landade på 7 miljarder kronor och regionernas överskott i verksamheten blev 5 miljarder kronor. Det är sammantaget för sektorn 1,3 procent av verksamhetens nettokostnader. Totalt hade 116 kommuner och 8 regioner underskott i verksamheten.

Verksamhetsöverskottet i kommunerna låg på samma nivå som 2018, men färre kommuner hade då underskott. Regionerna förbättrade däremot verksamhetens resultat med 3,5 miljarder kronor, vilket bland annat är en följd av sena beslut om riktade statsbidrag. Det har gjort att regionerna inte hunnit förbruka medlen under året, varför de i stället förbättrat resultatet.

Färre underskott efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster stärktes jämfört med 2018, främst till följd av ändrade redovisningsprinciper av finansiella placeringar, vilket gör att resultaten mellan åren inte är jämförbara. Tidigare skulle kommuners och regioners finansiella placeringar värderas till anskaffningsvärdet. Nu ska tillgångarna istället värderas till marknadsvärdet. Det här kommer innebära större variationer i resultatet mellan åren och för just 2019 drog börsen upp tillgångsvärdena rejält. Att tillgångarnas värde ökat i redovisningen innebär dock inte att de kan användas till verksamhet.

Förra året gick totalt 64 kommuner och 2 regioner med underskott efter finansiella poster. Det är färre än 2018 då 68 kommuner och 6 regioner hade underskott. Utifrån balanskravsresultatet, som är korrigerat för bland annat orealiserade vinster, gick dock 6 regioner med underskott, vilket är samma antal som 2018. För kommunerna finns ännu inga uppgifter om balanskravsresultat.

Skulderna har ökat i sektorn

I prognosen för 2019 visade 110 kommuner och 11 regioner på underskott, vilket gjorde att många under året påbörjade olika effektiviserings- och besparingsprogram. Det har gjort att många lyckats vända trenden och därmed fått ett plusresultat vid årets slut.

– Kommuner och regioner har utmaningar kommande år. Överskotten behövs för att kunna finansiera de långsiktiga investeringar, som sektorn måste göra i bland annat nya skolor, äldreboenden, sjukhus och medicinteknisk utrustning, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner.

Ett tydligt tecken på den höga investeringsnivån är att kommunernas skuld har ökat med 48 miljarder kronor och regionernas med 7 miljarder kronor under förra året jämfört med 2018.

– Den höga resultatnivån har alltså inte varit tillräcklig för att undvika den relativt kraftigt ökade skuldsättningen för kommuner och regioner, säger Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!