Publicerad: 5 april 2020

Nyhet

SKR: Säkra smittskyddslagens allmänna riktlinjer

SKR avstyrker att regeringen ska kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner utöver dagens reglering.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har getts möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss ”Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19”.

SKR ställer sig tveksamt till förslaget till ny lag, men mot bakgrund av att Sverige befinner sig i en extraordinär situation, kan SKR godta att regeringen, inom grundlagens ramar och under vissa förutsättningar, tillfälligt ska ges rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter.

– Sverige är i ett exceptionellt svårt läge med coronapandemin och de konsekvenser den får för hälso- och sjukvården och alla andra verksamheter i vårt land. I tider av nationella kriser krävs särskilda åtgärder och regeringen har under de gånga veckorna vidtagit en rad viktiga åtgärder för att minska smittspridningen och försöka mildra effekterna på vårt samhälle, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR avstyrker regeringens förslag när det gäller lagstiftning om omfördelning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Det regeringen säger sig vilja uppnå, menar SKR är möjligt att göra redan inom ramen för nuvarande smittskyddslagstiftning. SKR vill däremot att regeringen ska kunna utfärda föreskrifter som understödjer regioners och kommuners inbördes handel med och avtalssamverkan kring läkemedel och skyddsutrustning. Det är en betydligt bättre och mer effektiv väg att gå i denna akuta situation än det som regeringen nu föreslår.

I remissvaret understryker SKR att de statliga myndigheterna varken har kompetens eller kapacitet att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner. Det har de senaste veckornas arbete visat tydligt. Att staten ska styra om resurser mellan regioner och kommuner är inte ett ändamålsenligt och effektivt sätt att nu säkerställa tillräcklig tillgång till läkemedel och utrustning utifrån de behov som akut finns i hälso- och sjukvården.

– Det måste fortsatt vara så att det är smittskyddslagens allmänna riktlinjer som är vägledande för politiska beslutfattandet i hanteringen av pandemin. Smittskyddslagen ger redan idag regeringen möjligheter att vidta kraftiga och långtgående åtgärder, som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Smittskyddslagen ska inte rundas, säger Anders Knape.

Så sent om i slutet av förra veckan enades de 21 regionerna om att fyra av dem fått alla uppdrag att köpa in läkemedel som bedöms vara centrala och nu mest kritiska baserat på ökade behov. Regionerna ökar på det sättet snabbt möjligheten att säkra tillgång till läkemedel. En annan åtgärd som SKR bidragit till för att underlätta kapacitet och kompetens i hälso- och sjukvården, är det stöd som regioner och privata vårdgivare fått för att möjliggöra ökad bemanning i regionerna. Fler sådana initiativ tas nu hela tiden av SKR i samverkan med andra aktörer.

SKR har under remisstiden haft en bred förankring av remissvaret i regionerna.

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!