Publicerad: 17 december 2020

Nyhet

SKR och regeringen överens om snabbtester

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse som innebär att staten medfinansierar användningen av antigentester och regionerna åtar sig att genomföra testningen.

Marie Morell och Lena Hallengren

Marie Morell och Lena Hallengren

Antigentester, så kallade snabbtester, kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas i känsliga miljöer så som särskilda boenden för äldre, eller för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården vid en akutmottagning för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan orsak.

– Antigentester kan vara ett bra komplement till PCR-tester, exempelvis inom äldreomsorgen eller för snabba bedömningar inom sjukvården. De kan också vara ett effektivt verktyg för smittspårning. Flera regioner använder redan antigentester och genom den här överenskommelsen blir förutsättningarna för en mer storskalig användning tydliga, säger Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation.

– Att tidigt kunna visa en pågående infektion av covid-19 är viktigt för att minska pandemins utbredning i samhället. Med ett ökat antal misstänkta covid-19-fall behöver testningen intensifieras och effektiviseras och där kan antigentester vara ett viktigt verktyg. Jag är glad att vi nu är överens med SKR om hur denna testning kan genomföras, säger socialminister Lena Hallengren.

Staten kommer i ett första skede att betala ett ersättningsbelopp om 300 kronor för alla antigentester som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag. Ersättningsbeloppet utgår endast för antigentester där provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. Åtagandet gäller för all antigentest-provtagning som utförs från och med 1 januari 2021.

Regionerna åtar sig att genomföra testningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna kan använda resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården, till exempel företagshälsovård eller andra privata aktörer för att utföra provtagning.

Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och med februari, med slutreglering den 31 januari 2022 och förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.

Då det ännu finns en osäkerhet gällande användning av antigentester, samt att det även finns osäkerheter i kostnadsbilden, kan överenskommelsen omförhandlas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras eller om tillförlitlig information om kostnadsbilden finns tillgänglig.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!