Publicerad: 21 september 2020

Nyhet

SKR kommenterar budgetpropositionen

SKR välkomnar de omfattande tillskotten i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023.

Anders Knape

Anders Knape

Idag lämnade regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, över förslaget till budgetpropositionen för 2021 med stora tillskott till kommuner och regioner. Utöver 10 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2021 och ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor per år till äldreomsorgen sker stora satsningar via riktade bidrag till olika verksamheter.

– De omfattande tillskotten till kommuner och regioner är välkomna både för att hantera konsekvenserna av lågkonjunkturen och behovet av ökad välfärd och investeringar närmaste åren, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

10 miljarder kronor avsätts för merkostnader

I samband med budgetpropositionen presenterade regeringen också en ändringsbudget för 2020. Regeringen föreslår bland annat 5,5 miljarder kronor till kommunsektorn för merkostnader för att hantera covid-19 inklusive ett förstärkt krisstöd, samtalsstöd, traumastöd till personal inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Det finns därmed 10 miljarder kronor avsatta för merkostnader inom hälso- och sjukvård och omsorg för 2020, vilket dock är betydligt mindre än de ansökningar som förväntas göra.

Medel behövs till vården och kollektivtrafiken

SKR anser att under det rådande extraordinära läget kan det krävas vissa riktade insatser i budgeten för 2021. Det handlar till exempel om att hantera det uppdämda vårdbehovet liksom intäktsbortfallet i kollektivtrafiken. I båda fallen är de riktade medlen på 4 respektive 2 miljarder kronor välkomna, men räcker inte. Det blir också viktigt att vårdmiljarderna utformas så att regionerna kan arbeta långsiktigt med frågan.

Även inrättandet av en kommunakut är något SKR har efterfrågat, då det var ett effektivt sätt att hjälpa kommuner uppnå förbättrade ekonomiska resultat under början av 2000-talet. Den utökade satsningen på yrkesutbildningar i komvux (yrkesvux) under 2021 och 2022 är också helt i linje med vad SKR har arbetat för. Det ger möjlighet för fler att läsa en gymnasial yrkesutbildning och därmed möta det förväntade kraftigt utökade behovet av kompetensutveckling och omskolning.

Oroväckande trend med riktade bidrag

SKR är dock oroad över att de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, kortsiktiga och detaljerade samtidigt som statens generella bidrag har utvecklats till att också kunna vara enbart ettåriga satsningar. SKR pekar på att de ekonomiska tillskotten inte får innebära en ökad detaljstyrning, vilket dessutom går stick i stäv med regeringens egna uttalade ambitioner om att få bukt med de omfattande riktade bidragen. SKR motsätter sig främst riktade bidrag som ger ökade permanenta kostnader för verksamheten.

– De många riktade statsbidragen är, med vissa undantag, generellt sett inte effektiva hur goda regeringens avsikter än är. Vi vill se till att få breda överenskommelser med staten inom olika välfärdsområden och samtidigt långsiktiga besked. Det gör att medel kan avsättas där de bäst behövs utifrån de lokala och regionala behoven och förutsättningarna, säger Anders Knape.

Bra med permanent tillskott till äldreomsorgen

SKR ser positivt på att regeringen har hörsammat behoven i äldreomsorgen med ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor per år som fördelas utifrån hur många invånare som är 70+ i kommunen. Det är också ett exempel på när ett riktat bidrag ges till ett övergripande område så att det finns ett stort handlingsutrymme och inga specifika motkrav.

SKR välkomnar även att regeringen bland annat aviserar ytterligare krisstöd till kultur- och idrottssektorn, en permanent förstärkning till kultursamverkansmodellen liksom satsningen på bredbandsutbyggnaden. I budgetpropositionen saknas dock en satsning där staten ansvarar för att etablera en fungerande långsiktig digital infrastruktur, standarder och ett modernt it-system i samverkan med kommuner och regioner.

Fakta

Den 20:e oktober presenterar SKR Ekonomirapporten. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur förslagen i regeringens budgetproposition påverkar ekonomin i kommuner och regioner.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!