Publicerad: 15 juni 2020

Nyhet

Se över ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevård

Oklarheter finns i ansvarsfördelningen mellan sjukvård och socialtjänst kring vård, stöd och behandling av personer med missbruk och beroende. SKR vill ha en översyn av lagstiftningen.

Foto

Arion Chryssafis

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) medlemmar, kommuner och regioner, har under en längre tid uttryckt att det råder oklarheter i ansvarsfördelningen mellan huvudmännen när det gäller vård, stöd och behandling av personer med missbruks- och beroendetillstånd.

Gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst är oklar och den praktiska tillämpningen av lagstiftningen leder ofta till svårigheter i samverkan och samordning kring den enskildes vårdbehov. Hur behoven bedöms och tillgodoses kan se olika ut beroende på var i landet en person med missbruks- och beroendeproblematik är bosatt.

− Det är nödvändigt med en tydligare reglering av huvudmännens ansvar för att kunna ge en effektiv, kunskapsbaserad och jämlik vård för personer med missbruk och beroende. En översyn av lagstiftningen behöver göras så att ansvaret tydliggörs, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har därför skickat en hemställan till regeringen om att en översyn av huvudmannaskapet för hela missbruks- och beroendevården behöver ske för att eventuella förändringar i lagstiftningen kan göras.

Regeringen har tidigare utlovat att under året tillsätta en utredning om huvudmannaskapet för personer med samsjuklighet av missbruk och beroende och annan psykisk ohälsa.

− Om utredningen avgränsas till att enbart omfatta en översyn av huvudmannaskapsfrågan för målgruppen med samsjuklighet kommer det tyvärr inte att lösa dagens problem. För att vi ska kunna utveckla missbruks- och beroendevården måste en utredning omfatta hela målgruppen och inte bara de med samsjuklighet, säger Arion Chryssafis

En översyn bör också omfatta att se över lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM), och lagen (1991:128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), med syfte att utreda möjligheterna till en konsolidering och gemensam lagstiftning.

De olika tvångsvårdslagarna är inte samordnade och ändamålsenliga på ett sådant sätt att målgruppen får insatser som möter deras behov. En liten men väldigt utsatt grupp med omfattande problematik och vårdbehov riskerar med nuvarande lagstiftning att fara väldigt illa. De hamnar i glappet mellan de olika tvångsvårdslagarna med den följden att de skickas mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Med denna hemställan vill SKR tydliggöra behovet av en bred översyn av hela missbruks- och beroendeområdet och påverka regeringen att en sådan snarast kommer till stånd.
Sakkunnig: Zophia Mellgren Mikael Malm


Zophia Mellgren
Handläggare

Mikael Malm
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!