Publicerad: 2 juli 2020

Nyhet

Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

Idag publicerar SKR en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.

Marie Morell, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

– Den omställning vi sett under våren visar på vårdens fantastiska förmåga att anpassa sig till nya lägen och behov. Det är tack vare personalens insatser och höga kompetens samt vårdens förmåga till omställning som vi lyckats hantera och fortfarande kan hantera den här exceptionella situationen, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den svenska coronastrategin har handlat om att hålla smittspridningen på en sådan nivå att hälso- och sjukvårdens kapacitet inte överskrids. Men strategin skulle aldrig fungera om det inte vore för att vårdens kapacitet kunnat öka så pass kraftigt som den gjort under våren:

  • Antalet intensivvårdsplatser i landet har fördubblats.
  • Antalet digitala vårdkontakter har flerfaldigats både inom primärvården och inom den specialiserade vården.
  • Möjligheter till egenvård i hemmet och tillgången till mobila team har byggts ut.

Förstärkt samordning

En av grundförutsättningarna för att hantera pandemins konsekvenser har handlat om den samverkan mellan regionerna som stärkts på alla nivåer. Regionerna har samordnat sig för att bland annat hantera det ökade behovet av intensivvård, inköp av utrustning samt försörjning av läkemedel. Även samverkan mellan regioner och kommuner har utvecklats avsevärt under våren, liksom samverkan med myndigheter.

– Den här skriften beskriver vad som skett under våren och hur vården hanterat situationen, inte minst genom den välfungerande samordning som regionerna snabbt fördjupade under våren. Det är en viktig läsning för den coronakommission som regeringen tillsatt. Den utvärdering som nu görs behöver bygga på fakta och kunskap om vårdens förutsättningar och förmågor, säger Marie Morell.

Nödvändiga utvecklingssprång

Hälso- och sjukvården har arbetat under mycket tuffa förhållanden under hela pandemin och tvingats prioritera den mest akuta vården. Det har bland annat inneburit att planerad vård blivit framskjuten. Samtidigt har det under våren blivit möjligt för allt fler patienter att få vård på distans och i hemmet, viktiga steg i utvecklingen till nära vård.

– De utvecklingssprång som tagits har varit helt nödvändiga för att kunna hantera den akuta situation som vården befunnit sig i under covid-19-pandemin, bland annat utvecklingen mot en mer nära vård och den ökade användningen av digitaliseringens möjligheter. Nu gäller det att ta tillvara dessa utvecklingssteg, när vi så småningom går in i ett nytt normalläge, säger Marie Morell.

Emma Spak
Sektionschef hälso-och sjukvård

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!