Publicerad: 24 november 2020

Nyhet

Så möter vi välfärdens kompetensutmaning

Genom att fler i välfärdens yrken arbetar mer och förlänger arbetslivet kan behovsökningen av anställda minskas med 4 500 personer per år och pensionsavgångarna med 10 000 personer per år.

Caroline Olsson, avdelningschef SKR

Caroline Olsson

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i dag en prognos över rekryteringsbehoven för välfärdssektorn 2019-2029. Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras.

− En allt tuffare konkurrens om arbetskraften innebär att kommuner och regioner inte kan räkna med att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Vi kommer att behöva jobba med flera olika åtgärder och strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning. Inte minst hur vi tar vara på kompetensen hos befintliga medarbetare, säger Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.

Minskade behov om fler arbetar heltid och förlänger sitt arbetsliv

Antalet arbetade timmar har ökat kraftigt i kommuner och regioner de senaste tio åren. Om heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt minskar den årliga behovsökningen med 4 500 personer, från 13 200 till 8 700.

- Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som innebär en påtagligt större möjlighet att möta välfärdens kompetensutmaning. När fler arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar, säger Caroline Olsson.

Normen att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp och fler väljer att förlänga arbetslivet. Dessutom förväntas lagstiftningen förändras vilket sannolikt leder till att fler kommer att arbeta längre. SKR:s prognos är att pensionsavgångarna kan minskas med 10 000 personer per år fram till 2029.

− Allt fler medarbetare i välfärden väljer att förlänga sitt arbetsliv. Antalet medarbetare i kommuner och regioner som är 65 år och äldre har mer än fördubblats de senaste tio åren. En av tre medarbetare över 55 år tror också att de kommer att gå i pension vid 67 års ålder eller senare, säger Caroline Olsson.

Kompetenshöjande insatser och omställningsmöjligheter

Coronapandemin har bidragit till högre arbetslöshet och också accelererat behovet av omställning till välfärden.

- Att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning. Inte minst kommer det att krävas en omställning till äldreomsorgen. Intresset för de meningsfulla jobben i välfärden är stort och många som befinner sig mitt i yrkeslivet kan tänka sig att byta jobb om förutsättningarna är de rätta, säger Caroline Olsson.

Fakta ur rekryteringsrapporten

Av de 13 200 personer som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Totalt sett är behovsökningen av anställda lägre än i SKR:s tidigare prognos för perioden 2016-2026.

I rapporten beskrivs även SKR:s nio strategier, som har reviderats, för att möta kompetensutmaningen. Strategierna är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner och handlar bland annat om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Bodil Umegård
Utredare

Somia Frej
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!