Publicerad: 25 juni 2020

Nyhet

Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills

SKR presenterar idag en rapport med fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin. Rapporten utgör en grund för de utvärderingar som ska göras av hur äldreomsorgen har klarat pandemin.

Anders Knape

Anders Knape

I en ny rapport - ”Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin” - samlar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fakta om hur svensk äldreomsorg fungerar och – utifrån vad vi vet nu – hur äldreomsorgen har hanterat coronapandemin. Det är fakta som förhoppningsvis kan öka kunskapen om svensk äldreomsorg och användas i regeringens coronakommission och andra utvärderingar som kommer att göras efter pandemin.

– Under coronapandemin har debatten om äldreomsorgen blivit extra polemisk och onyanserad. Det gagnar varken de äldre som får hemtjänst eller bor i ett särskilt boende eller de medarbetare och chefer som gör enorma insatser varje dag. Svensk äldreomsorg förtjänar en diskussion som vilar på fakta och saklighet och alla äldre – och deras anhöriga – ska kunna känna sig trygga med att de får en bra vård och omsorg, säger Anders Knape, ordförande SKR.

I rapporten presenteras fakta och nyckeltal bland annat kring antalet som bor i särskilda boenden, hur trygga och nöjda brukare är, personalstatistik kring antal tillsvidare och tidsbegränsat anställda, sjukfrånvaron i kommuner, hälso- och sjukvårdsrelaterad kunskap samt hur kostnaderna för äldreomsorgen har utvecklats över tid. Rapporten går också igenom det som är mest relevant i ljuset av coronapandemin och hur den påverkat äldreomsorgen. Två faktadelar kan lyftas särskilt:

  • I jämförelsen av dödstal mellan 2019 och 2020 finns en kraftig ökning framför allt i den äldsta åldersgruppen under april och maj. Det är de äldre, och i synnerhet de över 80 år, som hittills har drabbats hårdast oavsett det totala antalet avlidna i landet. De jämförande siffrorna visar att de äldre i Sverige, i relation till befolkningen i övrigt, inte är mer drabbade än äldre i andra länder i Norden. Den avgörande skillnaden är det totala antalet smittade och avlidna i Sverige.
  • Fler än 7 av 10 av de anställda är, enligt SKR:s personalstatistik tillsvidareanställda. Sett till arbetad tid står de tillsvidareanställda för nästan 80 procent av den arbetade tiden.

De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent till drygt 750 000 personer. Även om äldres hälsa har förbättrats så kommer äldre personers behov av vård och omsorg att öka de kommande åren.

– Vi har en demografisk utveckling som kommer att kräva ytterligare satsningar på äldreomsorgen framöver. Kommunernas kostnader för äldreomsorgen har ökat i takt med demografin under de gångna tjugo åren och samhället kommer behöva öka satsningarna än mer de kommande tjugo åren, säger Anders Knape.

Samtidigt väntas konkurrensen om arbetskraften bli ännu tuffare.

– SKR menar att arbetsgivarna ska tillsvidareanställa på heltid i första hand. Det är vi överens med de fackliga organisationerna om. Det är bra både för verksamhetens kvalitet, chefer och medarbetare, säger Anders Knape.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!