Publicerad: 13 augusti 2020

Nyhet

Regionala behov viktiga för ny vårdködelegation

Regionerna arbetar hårt för ökad tillgänglighet till vården. När regeringen nu tillsätter en delegation för kortare vårdköer är en viktig utgångspunkt de olika lokala förutsättningarna.

Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

– Delegationens uppdrag verkar till största del vara sådant som regionerna redan arbetar med och som regleras i överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Det här är regionernas vardagsarbete. Att det befintliga arbetet nu får ytterligare stöttning genom en nationell delegation kan vara bra. Jag utgår ifrån att delegationen är väl införstådd med att det inte bara finns ett sätt att öka tillgängligheten, utan att lokala och regionala förutsättningar behöver spegla de åtgärder som planeras och genomförs, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Regeringen har idag tillsatt en delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, vars uppdrag är att stödja regionerna i deras arbete för att korta väntetiderna. Det pågår redan sedan 2009 ett nationellt arbete via SKR för att kartlägga väntetider utifrån vårdgarantin och stödja regionernas tillgänglighetsarbete. En ny satsning för att öka tillgängligheten i vården initierades genom en överenskommelse mellan regeringen och SKR 2019 – en satsning som började ge synbar effekt innan pandemin slog till under våren 2020. Enligt uppdraget så ska delegationen stödja regionerna i att utforma planer för kortare väntetider och dessa planer ska sedan utgöra den generalplan för kortare köer, som är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regionerna har ett väletablerat och tätt samarbete kring de utmaningar som pandemin innebär för hälso- och sjukvården. För att hantera den uppskjutna vården etableras sjukvårdsregionala samarbeten och regionerna bygger också upp en nationell samverkan för vårdlotsar. Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hel vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter.

– Från Sveriges Kommuner och Regioners sida ser vi fram emot att delta i delegationens arbete, inte minst med de goda erfarenheter av samverkan mellan regionerna som vi har från de senaste månadernas arbete under pågående pandemi, säger Marie Morell.

Ett av delegationens uppdrag är att se på lämpligheten i att utreda och lämna förslag, till en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden.

– 1177 Vårdguiden har redan idag en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning, så för oss blir det oklart vad regeringen avser. Även här är det avgörande för en god och likvärdig rådgivning att man tar hänsyn till de regionala behoven, säger Marie Morell.

Emma Spak
Sektionschef, hälso- och sjukvård

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!