Publicerad: 26 augusti 2020

Nyhet

Positiva förslag för en mer tillgänglig socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst föreslår många positiva förändringar, bland annat ges kommunerna möjlighet att enklare kunna ge tidiga riktade insatser utan biståndsbedömning.

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis

I dag presenterades den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag.

– Det finns flera bra förslag i utredningen. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det enklare för individer att få individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare kunna ge riktade insatser till de som behöver stöd, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR instämmer i vikten av förebyggande arbete som föreslås i utredningen, och ska nu närmare analysera förslagets ekonomiska påverkan på kommunerna. SKR är också positiva till flera av utredningens förslag som stärker barnperspektivet, bland annat möjligheten att följa ett barn under en längre tid efter en utredning även utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningens förslag om ökade möjligheter att hantera statistik kommer innebära bättre möjligheter för kommuner att kunna följa upp det arbete de gör och därmed utveckla olika arbetsmetoder.

SKR är däremot kritiska till förslaget om att en särskild social planeringsskyldighet ska föras in i plan- och bygglagen.

– Socialnämnden behöver vara en aktiv part i samhällsplaneringen. Men att planera för sociala behov löser vi inte genom ytterligare lagstiftning, det handlar snarare om kunskapshöjande åtgärder, erfarenhetsutbyten och strukturella förändringar. I det arbetet har kommuner, SKR och ansvariga myndigheter en viktig roll, säger Arion Chryssafis.

Coronapandemin har synliggjort luckor i lagstiftningen

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar på socialtjänsten och ibland svårigheter att kunna genomföra insatser, bland annat på grund av hög sjukfrånvaro och risk för smittspridning. SKR har under våren vädjat till regeringen om att socialtjänsten vid extraordinära händelser tillfälligt ska ges större befogenheter att prioritera insatser och att tillfälligt kunna ändra gynnande verkställda beslut.

– Inom nästan alla välfärdsområden har regeringen kunnat införa tillfälliga regelförändringar under coronapandemin, men inte inom socialtjänstens område. Det är olyckligt att det i utredningen inte finns några förslag om en mer modern lagstiftning för att kunna hantera extraordinära händelser, säger Arion Chryssafis.

SKR beklagar att utredningen inte har hunnit gå till botten med frågan om socialtjänstens yttersta ansvar. I utredningen saknas även förslag om ny lagstiftning för avtalssamverkan mellan region och kommun, något som både kommuner och regioner under lång tid sett behov av.

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!