Publicerad: 24 november 2020

Nyhet

Omfattande byråkrati med statlig skolvalsprocess

SKR ser positivt på förslaget att det införs ett aktivt skolval. Men att föra över ansvaret för val och placeringar till Skolverket innebär mer byråkrati. Det skriver SKR i ett yttrande.

Mats Geradu.

Mats Gerdau.

Utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) har haft ett viktigt uppdrag. Utredningen lägger fram en rad förslag. SKR ställer sig dock frågande till att flera av dem verkligen får önskade effekter.

SKR ställer sig bakom förslaget att placering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska föregås av en ansökan från vårdnadshavarna, det vill säga ett aktivt skolval, och menar att det kan införas utan den omfattande reform som utredningen föreslår, där Skolverket ska ansvara för ett nationellt skolvalssystem.

– Utredningen föreslår en mycket omfattande förändring. SKR har svårt att se hur den skulle bidra till en bättre undervisning och leda till minskad skolsegregation. Vi ser istället hur det skulle leda till ökad byråkrati, dubbelarbete och en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Vi ser också ett problem ur demokratisynpunkt – där beslut flyttas längre bort från elever och vårdnadshavare, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor.

Positivt med urvalsgrunder

SKR ställer sig bakom förslaget att kommunala skolor ska ha rätt att tillämpa urvalsgrunder för placering – såsom syskonförtur, skolspår och geografisk närhet - något som saknas idag. SKR anser att det ska vara kommunerna som avgör om och vilka urvalsgrunder som ska tillämpas, vilket också är det som utredningen föreslår.

Utredningen föreslår också att fristående skolors möjlighet att använda kötid som urvalsgrund ska avskaffas. SKR anser att den ska finnas kvar men begränsas till ett fåtal år.

SKR avstyrker sektorsbidraget

Enligt utredningens förslag ska en majoritet av dagens riktade statsbidrag till skolan slås samman till ett socioekonomiskt viktat sektorsbidrag som skolhuvudmännen kan söka. SKR anser att det är bra att bidragen på skolområdet görs om men avstyrker ändå förslaget till sektorsbidrag i den form som utredningen föreslår.

Inte minst som det skulle innebära att det plockas tre miljarder från de generella statsbidragen. Det skulle också ge stora ekonomiska omfördelningar mellan kommunerna, men utredningen har inte redovisat några effekter av detta.

– Det är bra att slå samman olika befintliga riktade statsbidrag, men det här förslaget innebär faktiskt att man ökar de riktade statsbidragen. Det ger större osäkerhet om man kommer att få pengarna, hur man får använda dem och skapar en kortsiktighet i planeringen. Därför är det fel på alla punkter. Vi tycker också att nuvarande statsbidrag för likvärdig skola bör utvärderas grundligt, för att se om man når de effekter man vill, innan det övervägs att införa ett avsevärt större bidrag som är konstruerat på ett likartat sätt, säger Mats Gerdau.

Eva-Lena Arefäll
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!