Publicerad: 19 maj 2020

Nyhet

Ny lag om smittskydd på restauranger kräver mer resurser

SKR tillstyrker regeringens förslag till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, men anser att kostnaderna för kommunerna underskattas.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

− De föreslagna lagändringarna kommer att göra tillsynsarbetet mer effektivt, men det finns samtidigt en risk för att resurserna inte kommer att räcka. Eftersom ersättningen beräknas utifrån invånarantal gäller detta särskilt i mindre kustkommuner med ett restaurangutbud som är anpassat för sommarturism, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR.

Regeringens förslag innebär bland annat att det blir kommunerna som både utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte efterlever uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19 på restauranger, barer, caféer, med mera. I dag är det den regionala smittskyddsläkaren som beslutar om stängning.

Nedan följer några av SKR:s synpunkter på regeringens lagförslag.

Kommunernas kostnader underskattas – måste kompenseras fullt ut

Regeringen uppskattar att lagen medför totalt 75 miljoner kronor i kostnader för kommunerna under den period lagen gäller. Det är en bedömning i underkant. Det tas inte hänsyn till att kommunerna behöver utföra tillsyn på obekväm arbetstid. SKR bedömer att kostnaderna blir minst 100 miljoner kronor. Kostnaderna blir särskilt höga för kustkommuner där antalet serveringsställen att utöva tillsyn på är stort. Staten behöver kompensera kommunerna för framtida och redan nedlagda kostnader.

Bedömningsgrunder behöver förtydligas

Smittskyddsbedömningar ligger inte inom kommunens normala tillsyn eller kontroll och är inte vad personalen har utbildning för. SKR anser därför att staten, främst genom Folkhälsomyndigheten, måste konkretisera vilka bedömningsgrunder kommunerna ska använda när de genomför tillsyn enligt den nya lagen.

Rätt att lägga samordning på Länsstyrelsen

SKR instämmer i att Länsstyrelsen i Stockholms län får en samordnande roll i arbetet med den nya lagen, men anser att beskrivningen av uppdraget är otydligt. Länsstyrelsen måste få instruktioner om att sprida vägledningar, information och underlag. Arbetet behöver utföras utan att ge kommunerna administrativ börda. Regeringen måste också säkra att myndigheten har de resurser som krävs.

Beslut om stängning ska gälla omedelbart

SKR förordar att den nämnd som ansvarar för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet utpekas som ansvarig för tillsynen enligt den nya lagen. Beslut om ingripanden enligt den nya lagen ska i första hand gälla omedelbart, om annat inte förordnas i beslutet.

Michael Öhlund
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!