Publicerad: 17 april 2020

Nyhet

Nationella läkemedelslistan behöver pausas

Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.

Anders Knape

Anders Knape

– SKR välkomnar att regeringen har hörsammat SKR:s och andras förslag om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. Vi förutsätter att regeringen nu tar hänsyn till de synpunkter vi har om tidsaspekten och de övergångsregler som verkligen behövs, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringens förslag är ett svar på en hemställan som SKR framförde den 29 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin.

SKR välkomnar att regeringen hörsammar hemställan, men menar att förslaget om en senareläggning med elva månader inte är tillräckligt. SKR har därför i samband med ett remissmöte den 16 april 2020 lämnat kompletterande förslag på möjliga vägar framåt.

Covid-19-pandemin ställer allt utom det allra mest nödvändiga i hälso- och sjukvården på paus, och det går i dagsläget inte att förutsäga hur lång tid det kommer att ta innan det finns reella förutsättningar för ett sådant omfattande utvecklingsarbete som införandet av nationell läkemedelslista innebär. Samtidigt håller 13 regioner på att införa nya vårdinformationsmiljöer – vilkas tidplaner också kommer att påverkas av covid-19. Detta, i kombination med de sedan tidigare kända bristerna med lagens utformning, gör att SKR menar att regeringens förslag saknar förutsättningar att genomföras i praktiken.

SKR föreslår därför att lagens införande pausas, samtidigt som regeringen tar initiativ till att justera lagens brister inför ett kommande ikraftträdande.

I andra hand föreslår SKR att ikraftträdandet skjuts två år framåt i tiden och att regeringen bemyndigas att – när hälso- och sjukvårdens förutsättningar att införa lagen är klarlagda – besluta om en bortre tidsgräns när full anslutning till läkemedelslistan ska ske.

– Vi vill ha en fortsatt dialog med regeringen som ger hälso- och sjukvården, kommunernas omsorg, vårdens medarbetare, och patienterna den bästa lösningen i denna exceptionella tid, säger Anders Knape.

Under remissmötet behandlades också regeringens svar på SKR:s och Sveriges läkarförbunds hemställan från den 17 mars 2020 om senareläggande av bastjänstgöring för läkare. SKR är här positiva till regeringens förslag om ett års senareläggande.

Helena Palm
Handläggare

Anna-Clara Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!