Publicerad: 18 september 2020

Nyhet

Nära vård - en nödvändig fokusförskjutning

SKR är positiva till de flesta förslagen i utredningen om Nära vård och den fokusförskjutning som förslaget pekar ut. Det är nu angeläget med en gemensam nationell strategi med regeringen.

Foto

Marie Morell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i dag lämnat sitt yttrande över huvudbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). SKR delar synen på behovet av omställningen av hälso- sjukvården och omsorgen och tillstyrker de flesta av utredningens förslag. Det finns dock några områden som saknar förslag och behöver förtydligas.

– Utvecklingen mot nära vård och omsorg är nödvändig för att hantera de utmaningar vården står inför. Många förslag i utredningen är positiva och stödjer ett mer personcentrerat, hälsofrämjande och proaktivt arbete. Det är också glädjande att utredningen tydligt markerar kommunernas avgörande roll i omställningen till Nära vård, och att kommunens ansvar förtydligas, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

SKR välkomnar utredningens föreslag att avveckla den så kallade nationella taxan, som reglerar verksamhet och ersättning för vissa läkare och fysioterapeuter.

– Systemet med den nationella taxan är föråldrat och har alldeles för länge förhindrat utveckling och samverkan inom flera områden. Det är positivt att utredningen nu föreslår förändringar för en mer integrerad hälso- och sjukvård, det skapar möjligheter för fler nationella e-hälsolösningar, säger Marie Morell

Behov av tydligare förutsättningar för egenvård

SKR delar utredningens syn på digitalisering som en möjliggörare för omställningen till en mer nära vård, men saknar en djupare analys över de möjligheter, risker, hinder och behov som den digitala utvecklingen för med sig.

SKR saknar även ett förtydligande av begreppet egenvård och efterlyser förslag som stödjer såväl individens rätt som förutsättningar för huvudmännen att utveckla egenvården. Tandvården är ett annat område som SKR efterfrågar förslag kring när det gäller samverkan och koppling till nära vård.

SKR understryker nu vikten av en nationell strategi och en fördjupad samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna för att möjliggöra omställningen.

– För att öka tempot i omställningsarbetet krävs långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner, därför ser vi ett stort behov av en gemensam strategi med regeringen, säger Marie Morell.

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!