Publicerad: 3 mars 2020

Nyhet

Låt Socialfonden bygga på samverkan mellan parterna

SKR har i en skrivelse till regeringen framfört starka invändningar mot förslaget att Arbetsförmedlingen ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden.

Anders Knape

Anders Knape

Arbetsförmedlingen har i sin rapport från november 2019 föreslagit att myndigheten ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden i kommande programperiod. I linje med Arbetsförmedlingens förslag skissar nu även Svenska ESF-rådet på ett upplägg där myndigheten förfogar över egna medel i programmet.

– Vi behöver värna det partsgemensamma arbete som byggts upp de senaste programperioderna, och där har Arbetsförmedlingen även fortsatt en viktig roll som samarbetspart. Vi vänder oss däremot mot att myndigheten ensamt ska styra medlen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Stora risker med att ge Arbetsförmedlingen en särställning

Om förslaget blir verklighet skulle det äventyra ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter och försvåra ett ändamålsenligt genomförande av Socialfonden. Socialfondsfinansierade insatser ska enligt EU-förordningen bidra till ett tydligt mervärde för medlemsstaterna. Detta blir svårt att leva upp till om en stor andel av medlen går till insatser som kan tolkas som en del av Arbetsförmedlingens ordinarie uppdrag.

EU-förordningen betonar dessutom vikten av ett nära samarbete mellan offentliga myndigheter, näringslivet, arbetsmarknadens parter och civilsamhället i såväl utformning som genomförande av fonder och program.

Samarbetet måste stärkas

För att personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden ska kunna etablera sig behöver alla delar av samhället samverka för att utveckla insatser och stöd. Ett framgångsrikt samarbete under kommande programperiod, där regionala och lokala behov beaktas, kommer att bidra till en stärkt kompetensförsörjning i landets kommuner och regioner.

För att Socialfonden även fortsättningsvis ska bygga på samverkan mellan parterna föreslår SKR att regeringen inrättar en nationell kommitté med ansvar att verka under hela programperioden.

– En nationell kommitté skapar förutsättningar för ett effektivt genomförande av Socialfonden, med stark förankring i partnerskap och samarbete, samt med insatser som genomförs utifrån lokala och regionala behov, avslutar Anders Knape.

Fakta

Europeiska socialfonden, ESF, är ett finansiellt instrument inom EU som syftar till att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Gunnar Anderzon
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!