Publicerad: 21 december 2020

Nyhet

Köp av verksamhet ökar inom välfärden

Privata utförare inom välfärden ökar successivt även under 2019. Det visar SKR:s årliga genomgång av regioner och kommuners köp av verksamhet.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sektorns köp av verksamhet från andra utförare uppgick 2019 till 182 miljarder kronor och kostnaderna ökade därmed med drygt 5 procent. Privata utförare inom välfärden ökar successivt, så också 2019. Sektorns köp av verksamhet av privata utförare uppgick till 155 miljarder kronor, varav kommuners köp uppgår till 103 miljarder och regioners till 52 miljarder kronor.

– Kommuner och regioner försöker lösa sina uppgifter på det sätt som är bäst lämpligt vid varje tillfälle. De har dessutom olika förutsättningar. Detta och den politiska inriktningen är några av orsakerna till att andelen köpt verksamhet skiljer sig åt mellan kommuner och mellan regionerna, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionerna ökade volymen köp av verksamhet från privata med 11 procent år 2019, medan kommunernas köp ökade med 3 procent i löpande priser. Om hänsyn tas till en växande befolkning och inflation i form av pris- och löneökningar blir ökningen mindre. Andelen köpt verksamhet bör därför i stället sättas i relation till hur stor andel av den totala verksamheten som producerats i egen regi och hur mycket som köpts. Om kostnaden för köp av verksamhet sätts i relation till verksamhetens totala kostnader visar detta att andelen verksamhet som utförs av andra än kommuner och regioner själva ökade från 17,0 procent 2018 till 17,4 procent 2019.

Privata utförare tog hand om stora volymer när antalet asylsökande ökade snabbt under 2014-2015. Mottagandet fördelades på många utförare och kommunens kostnader för köpt verksamhet ökade kraftigt och var som högst 2016. Kommunerna köpte då verksamhet från privata utförare med 11 miljarder kronor. Därefter har kostnaderna minskat tre år i följd och är nu åter nere på samma nivå som 2014.
Minskande volymer och kostnader inom området särskilt riktade insatser påverkar kostnadsutvecklingen totalt. I kommunernas övriga verksamhetsområden vård, skola, omsorg och trafik ökade kostnaderna under 2019 för köp av verksamhet från privata utförare med drygt 4 procent.

År 2019 är det framförallt regionernas verksamhetsområden som bidragit till den relativt kraftiga ökningen, där kostnad för köpt verksamhet ökar inom verksamhetsområden trafik, primärvård och specialiserad somatisk vård (i nämnd ordning), där privata utförare står för den övervägande delen av den köpta verksamheten.

En slutsats är att kostnaderna ökar och en allt större andel av kommuner och regioners verksamheter utförs av privata utförare.

Lars Kolmodin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!