Publicerad: 1 september 2020

Nyhet

Kommuner och regioner förberedda inför nya utbrott

Kommuner och regioner är väl förberedda inför eventuella nya utbrott av covid-19, mycket tack vare den väl fungerande samverkan som stärkts inom flera områden under våren.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

I dag rapporterar fem myndigheter till regeringen om förberedelser och beredskap inför hösten. Myndigheternas övergripande bedömning är att beredskapen inför eventuella utbrott av covid-19 i höst ser god ut. SKR delar myndigheternas bedömningar och välkomnar flera av de åtgärder som föreslås. Inriktningen med ett större fokus på regionala och lokala restriktioner framöver är viktig.

SKR kan också konstatera att kommuners och regioners beredskap förbättrats inför eventuella nya smittutbrott, mycket tack vare den samverkan som etablerats och fördjupats under våren och sommaren.

– Nu finns mer kunskap om Covid-19, bättre tillgång till skyddsutrustning och en etablerad samverkan på plats. Kommuner och regioner är i dag förberedda inför en eventuell ökad smittspridning såväl lokalt som nationellt. Samtidigt kommer nya utbrott och en ökad smittspridning innebär stora påfrestningar på vård- och omsorgspersonal som redan gjort heroiska insatser. Hantering av nya utbrott måste också ske tillsammans med hantering av rehabilitering av de som insjuknat i Covid-19 och den planerade vård som skjutits upp, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

SKR delar Läkemedelsverket bild kring de utmaningar som finns när det gäller försörjning av läkemedel och medicinteknik. Den etablerade samverkan som finns mellan regionerna är en viktig del i att kunna säkerställa tillgången och fördela kritiska läkemedel mellan regioner.

SKR är tveksamma till Socialstyrelsens förslag om särskilda insatsteam för att hantera regionernas personalförsörjning.

– Varje region förfogar över sin personal och det ska gälla även fortsatt. Det fungerar väl genom regionernas kunskap om regionala och lokala behov och förutsättningar. Regionerna samverkar redan i dag med varandra på lokal, regional och nationell nivå och kan låna ut personal som stöd till andra regioner vid behov. Myndigheterna får gärna delta i dialog med oss och regionerna och ge stöd där regionerna ser att det finns behov, säger Fredrik Lennartsson.

SKR efterlyser också konsekvensbeskrivningar av Folkhälsomyndighetens förslag om eventuella beslut om karantänsregler för anhöriga.

– Det är viktigt att det görs bedömningar av vilka konsekvenser en utökad karantän kan få för olika samhällsviktiga funktioner, exempelvis vårdpersonal, säger Fredrik Lennartsson.

SKR har i dag skickat en promemoria till regeringen samt till riksdagens socialutskott som beskriver tre exempel på hur regionernas samverkan fungerat under covid-19-pandemin samt hur samverkan kommer fortsätta under hösten.

Emma Spak
Sektionschef

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!