Publicerad: 5 mars 2020

Nyhet

Invånarna upplever god tillgång till vård

Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården är fortsatt högt och de flesta invånarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Sex av tio invånare uppger att de har ett stort eller ganska stort förtroende för vården, visar 2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer. Resultatet är i princip oförändrat från 2018. Resultaten skiljer sig dock åt över landet. Högst förtroende för hälso- och sjukvården har invånarna i Region Jönköpings län, där 76 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för vården.

– Det generella förtroendet för hälso- och sjukvården är stort. Förtroendet är en legitimitetsfråga för vårt hälso- och sjukvårdssystem, men också viktigt för den som söker vård och ska följa behandlingsråd. Särskilt viktigt när vi nu samverkar för att motverka smittspridning av det nya coronaviruset, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

God tillgång till vård men väntetiderna upplevs inte alltid rimliga

84 procent av invånarna anser att de har tillgång till den vård de behöver, en ökning med tre procentenheter från föregående år. Var fjärde invånare uppfattar dock att väntetiderna till vårdcentraler inte är rimliga. För väntetiderna till vård på sjukhus är det var tredje invånare som är av uppfattningen att väntetiderna inte är rimliga.

– De allra flesta patienterna får vård inom rimlig tid och det är glädjande att majoriteten av invånarna upplever att de har tillgång till den vård de behöver. Men tillgängligheten behöver bli bättre för att vi ska kunna värna invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården, säger Fredrik Lennartsson.

Lågt förtroende för digitala vårdbesök

Förtroendet för digitala vårdbesök är lågt. Av de som har en uppfattning i frågan är det endast en femtedel som uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för digitala besök. Över hälften av invånarna har dock inte någon uppfattning, troligtvis på grund av att de själva inte använt några digitala vårdtjänster.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar. Av de som har tagit ställning är det 63 procent som har ett stort eller ganska stort förtroende för e-tjänsterna, en ökning med tre procentenheter sedan 2018. Störst ökning har skett bland de äldre åldersgrupperna.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen genomfördes under april och maj respektive oktober och november 2019. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sofia Tullberg
Biträdande sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!