Publicerad: 18 september 2020

Nyhet

Inför statsbidragsprincipen och frikommunförsök

SKR uppmanar regeringen att införa statsbidragsprincip, frikommunförsök och studieskuldavskrivning. SKR anser däremot att Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar.

Anders Knape

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnar idag in sitt yttrande på Kommunutredningens betänkande ”Starkare kommuner”, som innehåller olika förslag på hur kommuner kan stärkas. SKR ser särskilt positivt på förslaget om en statsbidragsprincip, som innebär att staten bör använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.

– Införandet av statsbidragsprincipen skulle vara ett efterlängtat paradigmskifte för att kommunerna själva ska kunna använda medel där de bäst behövs. Det krävs ett betydligt större handlingsutrymme än idag för att anpassa och prioritera verksamheten efter de lokala förutsättningarna och växande välfärdsutmaningarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Sjösätt frikommunförsök och inför kommunakut

SKR välkomnar förslagen om ett frikommunförsök som ger utvalda kommuner ett större lokalt självstyre samt studieskuldsavskrivning för landsbygdskommuner, men hade hellre sett färdiga lösningar än att förslagen ska utredas vidare.

– Vi ser att frikommunförsök behövs då sektorn förnyas bäst lokalt och regionalt. Den här formen av försöksverksamhet har Norge och Danmark haft i många år och här borde staten kunna ta efter grannländernas modell, säger Anders Knape.

Redan igår stod det klart att regeringen föreslår att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner med strukturella utmaningar kan få tillfälligt stöd med finanserna. Den så kallade kommunakuten ligger helt i linje med vad SKR även för fram i sitt remissvar.

Kommunsammanslagningar gynnar inte glesbygden

SKR vänder sig mot utredningens bedömning om en kommuns minimigräns på 8 000 invånare och anser att kommunsammanslagningar inte skulle ge avsedd effekt. Sammanläggningar ska snarare inte ge några vinster eller påverka kommunen negativt, både ur ett finansiellt och demokratiskt perspektiv.

– Sammanslagningar är inte en universallösning, även om det kan finnas kommuner som ser behov att slå sig samman utifrån medborgarnas bästa. Det finns en myt om att små kommuner skulle vinna på att slå sig samman när de snarare redan har en utmaning med att de är ytmässigt stora och därmed kan tjäna minst på en sådan förändring, säger Anders Knape.

SKR:s beräkningar visar dessutom att det främst är de allra största kommunerna, som skulle tjäna på utredningens förslag om att staten tar över långfristiga skulder och pensionsförpliktelser vid en kommunsammanläggning. SKR anser att det istället för skuldavskrivningar vore mer effektivt att utöka samverkan mellan kommuner och regioner.

Anders Folkesson
Ekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!