Publicerad: 16 december 2020

Nyhet

Höga förhoppningar om ändrade strandskyddsregler

Utredningen om strandskydd levererar flera positiva förslag. SKR kommer nu att analysera hela betänkandet för att se om det lever upp till direktivet att göra om strandskyddet i grunden.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Det är bra att strandskyddet tas bort för de allra minsta vattendragen och konstgjorda vatten. Vi hoppas också att utredningens förslag i praktiken ger möjligheter att få bygga i områden på landsbygden där det finns mycket stränder. Allt hänger dock fortfarande på hur alla berörda instanser tillämpar reglerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Strandskyddsutredningen har nyligen kommit med sitt betänkande. Enligt direktiven ska utredningen föreslå förändringar som innebär att strandskyddet görs om i grunden.

– SKR har i många år drivit frågan om ett differentierat strandskydd som tar hänsyn till lokala förutsättningar. Det kräver en lagstiftning som förmår att göra de avvägningar som behövs för att skapa utrymme för både god tillgång till obruten kust, djur- och naturliv samt tillväxt och utveckling av landsbygden, säger Gunilla Glasare.

SKR anser att:

  • En förändring av strandskyddet måste leda till att strandskyddet blir begripligt. Processerna kring strandskyddet måste förkortas och förenklas. Berörda enskilda måste kunna förstå regelverket kring sina egna fastigheter och genomslaget för förtroendevaldas beslut måste vara tydligt. Det är en förutsättning för systemets legitimitet.
  • SKR anser att ett moderniserat strandskydd med ökat lokalt inflytande bör hanteras inom den kommunala översiktliga planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL). Den kommunala översiktliga planeringen finns till för att synliggöra och avväga mellan olika intressen och vägleda efterföljande planering och byggande. Det är rätt instrument för en lokal demokratisk process.
  • En riktig lokal differentiering av strandskyddet behövs så att de varierande förhållanden som råder i olika delar av landet också får genomslag i systemet.
  • Rätt instrument ska användas för rätt syfte. Strandskyddet har två syften, dels att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet ska användas för dessa syften. Andra skyddsformer finns för andra syften.

Christina Thulin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!