Publicerad: 16 juni 2020

Nyhet

Hälso- och sjukvårdsrapporten - läget 2019

SKR:s rapport Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna jämförelser 2020 presenteras idag. Den behandlar läget i hälso- och sjukvården innan pandemin och dess effekter.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

− Vi ser många positiva resultat kring vårdens utveckling, bland annat minskar förekomsten av större folksjukdomar, exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Det visar på att vi lever hälsosammare och att hälso- och sjukvården lyckas allt bättre i sitt uppdrag att arbeta förebyggande, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten består av sju avsnitt; patienterfarenheter, tillgänglighet, patientsäkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

− Vården står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller tillgänglighet och kompetensförsörjning, något som ytterligare förstärkts under våren, säger Fredrik Lennartsson.

Resultat i korthet

  • De flesta invånarna anser att de har tillgång till den vård de behöver. Tillgängligheten till primärvården kan beskrivas som god utifrån den nya vårdgarantin om tillgång till medicinsk bedömning inom 3 dagar.
  • Andelen som väntat längre än 90 dagar vid nybesök till läkare och operation i den specialiserade vården har ökat sedan 2014 och under 2019 skedde inga större förändringar jämfört med föregående år.
  • Sjukdomsförekomsten av hjärtinfarkt och stroke minskar och ökningen av antalet cancerfall har brutits under senare år. Bland annat har förbättrad sjukdomsförebyggande behandling lett till att risken att senare drabbas av ny stroke eller ny hjärtinfarkt minskat.
  • Femårsöverlevnaden vid cancer har ökat under de senaste tjugo åren, även om resultaten skiljer sig åt mellan olika cancerformer.
  • Det finns tecken på en viss minskning av vårdskador inom den somatiska slutenvården. Samtidigt sker en fortsatt ökning av överbeläggningar. Andelen utlokaliserade patienter ökar dock inte jämfört med föregående år

Ansträngd ekonomi för många regioner

Kostnadsökningar i regionerna ger svaga ekonomiska resultat. I nio av 21 regioner förbättrades dock resultaten mätt i kronor per invånare under 2019. Den totala hälso- och sjukvårdsutgiftens andel av BNP har varit konstant under de senaste åren, trots ökade kostnader i regionerna.

Fler arbetar längre

Att fler anställda arbetar mer och längre är viktigt för kompetensförsörjningen. Under åren 2005 till 2019 har antalet anställda över 65 år i regionerna ökat från 3 000 till 17 000 personer. Även andelen heltidsarbetande ökar, från 63 procent 2009 till 70 procent 2019.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en aktuell rapport. Rapporten beskriver hälso- och sjukvårdens läge och utvecklingen till och med 2019, med en rad olika kvalitets- och andra mått.

Fredrik Westander
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!