Publicerad: 26 november 2020

Nyhet

Goda intentioner men otillräcklig tid

Betygsutredningens uppdrag är att ge elever bättre förutsättningar för lärande samt minska gymnasieskolans och gymnasiesärskolans fragmentisering. Det menar SKR i grunden är bra.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Betygsutredningen handlar om att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.

SKR är i grunden positiv till flera av utredningens förslag men anser att de eventuella reformerna, även om de har goda avsikter, måste ges den omtanke och tid som de förtjänar för att kunna implementeras med önskad effekt.

– Betygsutredningen måste ses i ett större perspektiv där flera andra utredningar riktas mot en redan reformtyngd skola. Hur vällovlig en reform än är så måste regeringen förstå att i utbildningsväsendet så vinner sköldpaddan över haren. Kvalitet och uthållighet är avgörande faktorer för skolframgång, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Ett exempel på beslutsfattarnas brådska är förslagen runt genomförandet av reformen. Hur väl genomtänkt är det t ex att 300 ”ämnesbetygspiloterna” ska ansvara för implementeringen av ämnesbetyg för alla 290 kommuner och samtliga fristående huvudmän?

Och hur väl genomtänkt är det att en övervägande del av den kompetensutvecklingstid arbetsgivaren förfogar över för lärarna ska intecknas under lång tid för att jobba med implementering av reformen? Denna tid är tänkt att användas för lokala behov.

Det skulle innebära att många pågående fortbildningsinsatser skulle få stå tillbaka. På så sätt landar utredningens förslag i att inga statliga medel skjuts till kommunerna för reformens implementering till skolhuvudmännen, vilket SKR motsätter sig.

Jonas Finnman
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!