Publicerad: 8 december 2020

Pressmeddelande

Gemensamt ansvar för snabb och bred vaccinering

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten betalar för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för utförandet.

Marie Morell Lena Hallengren

Marie Morell Lena Hallengren

Regionerna ska skyndsamt börja vaccinera mot covid-19 när ett eller flera godkända vaccin har levererats. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

– Sverige ska vara redo att vaccinera skyndsamt när vaccinen kommer. I den här överenskommelsen går staten går in med flera miljarder kronor och regionerna gör samtidigt ett jättejobb med att förbereda för vaccinationerna, säger socialminister Lena Hallengren.

Det gemensamma målet, enligt överenskommelsen, är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021. Det är en ambitiös plan och kräver att vacciner godkänns och levereras i en takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.

– Med den här överenskommelsen har vi ett gemensamt mål och tydliggör ett delat ansvar mellan staten och regionerna för vaccinering för covid-19. Sverige ska ta sitt ansvar för att vaccinera med hög täckningsgrad. Den här överenskommelsen ger regionerna stabila ekonomiska förutsättningar att genomföra vaccineringen. Den är en bra grund för regionernas fortsatta arbete, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vaccineringen mot covid-19 kommer att vara en stor utmaning för regionerna avseende hantering av vaccinerna och själva vaccineringen.
Regeringen avsätter därför 400 miljoner kronor för att stödja investeringar och löpande kostnader i vaccinationskedjan. Av dessa medel tilldelas 300 miljoner kronor regionerna utifrån befolkningsmängd. Övriga 100 miljoner kronor fördelas jämt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.
Staten kommer därutöver att ersätta regionerna med 275 per given dos vaccin som registrerats i det nationella vaccinationsregistret. För en vaccinering som kräver två doser blir ersättningen alltså totalt 550 kronor.

Därtill kommer en särskild statlig ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor som tillfaller regioner som uppnår särskilt överenskomna mål.

Regionerna ska förbereda för att vaccineringen skyndsamt ska kunna starta när godkänt vaccin levererats till regionen. Vaccinationen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av grupper. Regionerna ska också säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt och genomföra kommunikationsinsatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig informationen. Berörda statliga myndigheter ansvarar för att i nära samråd med regionerna genomföra kommunikationsinsatser så att en hög täckningsgrad uppnås.

Överenskommelsen gäller för all vaccination mot covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Regeringen har tidigare aviserat att vaccination ska vara avgiftsfritt för den enskilde och att regeringen avsätter 300 miljoner till regionerna för att pågående vaccinationsförberedelser. Vidare har regeringen tidigare avsatt totalt 4,5 miljarder till Folkhälsomyndigheten för inköp av vaccin.

Regeringen har även beslutat att ge Länsstyrelserna i uppdrag att, på regionernas initiativ, bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden så att vaccination kan inledas så snart som möjligt, exempelvis vid logistikhantering. I uppdraget ingår även att bistå regionerna med att anpassa och sprida information om vaccin och vaccinationsprocessen.

Ett av de upphandlade vaccinen kräver förvaring i kryofrys som håller extremt låga temperaturer. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag att köpa in 21 extra kryofrysar för att säkerställa den nationella tillgången, i enlighet med Socialstyrelsens pågående uppdrag att vara nationell inköpscentral.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!