Publicerad: 24 april 2020

Nyhet

Förslag till särskild lag om kommuners prioriteringar

För att socialtjänsten ska kunna säkerställa att människor med de största behoven får det stöd de behöver under den pågående epidemin föreslår SKR att en särskild lag införs.

Anders Knape

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt utarbeta ett förslag till riksdagen om en tillfällig lag som ger socialtjänsten i kommunerna möjlighet att göra nödvändiga prioriteringar under den pågående covid-19-epidemin. SKR har utarbetat ett konkret författningsförslag som en del av hemställan.

– På område efter område beslutar regeringen om tillfälliga lagändringar för att säkerställa nödvändig verksamhet i den extraordinära situation vi nu befinner oss. Socialtjänsten har samma behov för att kunna säkerställa att människor får det stöd och den vård och omsorg de behöver. Det kan innebära att vissa uppgifter kan behöva nedprioriteras eller att insatser kan behöva ändras eller skjutas upp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslaget innebär i huvudsak att det vid särskilda omständigheter ska vara möjligt för kommunen att frångå delar av socialtjänstlagen om det är nödvändigt för att kunna prioritera människors liv och hälsa och nödvändiga behov av ekonomisk och social trygghet. Det kan handla om att det till följd av stor personalbrist eller på grund av risk för smitta inte längre är möjligt för en kommun att uppfylla en skyldighet eller att verkställa ett gynnande beslut.

I en situation där en stor del av arbetsstyrkan är sjukskriven kan det vara närmast omöjligt för socialtjänsten att leva upp till alla de, ofta mycket detaljerade, krav som finns i lagstiftningen. SKR anser därför att lagen behöver göra det möjligt att kraft och resurser då kan riktas till de med störst behov.

– Vi skickade en hemställan till regeringen för en månad sedan om vilka akuta behov av tillfälliga regellättnader som skulle behövas inom socialtjänsten för att kunna prioritera de med störst behov. Regeringen tycks dela vår bild, men menar att det är svårt att ändra i lagen. Därför har vi nu tagit fram ett konkret förslag på en särskild lag som vi ser skulle kunna vara en lösning, säger Anders Knape.

Till hemställan bifogas ett författningsförslag med tillhörande författningskommentarer för en skyndsam beredning av ärendet.

Föreningen Sveriges socialchefer, med 500 medlemmar, skickade den 15 april också en skrivelse till socialministern där de vädjar om ett temporärt lagstöd för att på ett kontrollerat och rättssäkert sätt kunna hantera den situation Sverige just nu befinner sig i.

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!