Publicerad: 30 november 2020

Nyhet

Fokus på likvärdighet i öppna jämförelser av förskolan

Många kommuner arbetar med en modell för att stärka likvärdigheten mellan förskolorna. Det visar den första öppna jämförelser av förskolan som SKR publicerar idag.

Maria Caryll.

Maria Caryll.

Förskolan har en viktig roll för barn och vårdnadshavare och har en kompensatorisk roll för barn som växer upp i en socioekonomiskt svagare miljö. Förskolans positiva effekt är beroende av kvaliteten och viktigast för kvaliteten är tillgången till personal med god kompetens. Därför har SKR i arbetet med Öppna jämförelser (ÖJ) för förskolan valt att fokusera på temat likvärdig förskola.

− Över 400 000 barn är inskrivna på de kommunala förskolorna i Sverige. Det är inte bara en av de största kommunala verksamheterna utan även en av de viktigaste. Därför har SKR valt att särskilt lyfta fram förskolan bland våra öppna jämförelser och då med fokus på kvalitet och likvärdighet, säger Maria Caryll, sektionschef för utbildningssektionen på SKR.

ÖJ Förskola rymmer statistik och enkätsvar från flera källor. Bland annat har SKR, med hjälp av SCB, tagit fram statistik över hur personaltätheten och tillgången till legitimerade förskollärare ser ut i relation till barngruppernas socioekonomiska sammansättning i Sveriges kommunala förskolor.

Skillnader i antal legitimerade förskollärare

Resultatet visar på stora skillnader mellan olika kommuner och förskolor. I synnerhet varierar förskollärartätheten kraftigt. Sambanden mellan socioekonomiska förutsättningar och personalresurser är svaga, men personaltätheten är något högre i socioekonomiskt svagare förskolor, medan förskollärarna är något färre.

− Vi vet att kommunernas förutsättningar är väldigt olika när det gäller förskolans kompetensförsörjning. Det beror bland annat på statens och lärosätenas dimensionering av förskollärarutbildningen. Med den här statistiken sätter vi fokus på det som kommunerna själva kan arbeta med –fördelningen inom kommunerna, säger Maria Caryll.

Det finns olika strategier att arbeta för en mer likvärdig och kompensatorisk fördelning av personal. Exempelvis att som arbetsgivare göra det mer attraktivt för förskollärare att arbeta i socioekonomiskt svagare områden. Många kommuner gör också utbildningsinsatser för barnskötare, eller ger tillgång till specialistkompetens, insatser som inte syns i den här statistiken.

Ökat fokus på likvärdig förskola

SKR har även genomfört en enkät riktad till kommunen som huvudman med frågor om systematiskt kvalitetsarbete. Hälften av kommunerna anger att de använder en socioekonomisk modell vid fördelning av resurser till förskolan och flera kommuner planerar att införa en sådan under mandatperioden. Det är en ökning sedan Skolinspektionens granskning 2016 då bara en tredjedel använde socioekonomiska parametrar för resursfördelning inom förskolan.

− Vi tolkar resultatet som att en likvärdig förskola är allt mer i fokus. Men det är viktigt att ha med sig att alla kommuner inte har samma behov av en sådan modell. Det beror bland annat på kommunens storlek och på den socioekonomiska strukturen, säger Maria Caryll.

Fakta

Rapporten Öppna jämförelser – Förskola 2020 innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier, samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan.

Statistik som ingår i Öppna jämförelser – Förskola finns tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Detta är första gången SKR publicerar en öppen jämförelse för förskolan. Sedan tidigare publicerar SKR årligen två öppna jämförelser inom skolans område – grundskola och gymnasieskola.

Jonas Finnman
Utredare

Anna Tornberg
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!