Publicerad: 26 mars 2020

Nyhet

Fler gymnasieelever tar examen inom tre år

Andelen elever som börjar på ett av gymnasieskolans nationella program och tar examen inom tre år ökar för sjätte året i rad. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Genomströmningen bland elever på kommunala skolors högskoleförberedande program har ökat med en halv procentenhet och 2019 var det 79,4 procent av dessa elever som uppnådde examen inom tre år.

Samtidigt finns oroande tecken på en vändande trend på yrkesprogrammen, där genomströmningen minskar något. Öppna jämförelser – Gymnasieskola visar att 72,7 procent av eleverna som påbörjat ett yrkesprogram vid kommunala skolor 2016 nådde examen 2019. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018. Nedgången är liten, men sker för andra året i rad. Genomströmningen är dock fortfarande högre än åren dessförinnan.

För genomströmningen på både yrkesprogram och högskoleförberedande program finns det stora skillnader mellan kommunerna.

Låg genomströmning på introduktionsprogrammen

Genomströmningen på introduktionsprogrammen är fortfarande bekymmersamt låg. På kommunala skolor var andelen elever som uppnått examen inom fyra år efter att ha börjat på ett introduktionsprogram 15 procent. Det är dock en ökning jämfört med 2018 då andelen var 14 procent.

– Introduktionsprogrammen utformas i stor utsträckning lokalt, vilket är nödvändigt eftersom utbildningarna ska vara nära anpassade till elevernas förutsättningar och behov. Därför är det extra viktigt att huvudmännen utarbetar strategier för styrning och uppföljning av de introduktionsprogram man anordnar. Detta är något vi på SKR arbetar mycket med, bland annat i satsningen Uppdrag fullföljd utbildning och projekten YrkIn och IMprove. säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

En unik rapport för varje kommun

Med Öppna jämförelser får kommunerna stöd i analysen av sina gymnasieresultat. Det finns många faktorer att ta hänsyn till i den analysen, exempelvis vilka program som kommunen anordnar och hur elevsammansättningen ser ut.

I år har SKR för första gången tagit fram särskilda kommunrapporter som ett komplement till redovisningen i databasen Kolada. Rapporterna innehåller visualiseringar av resultaten för ett urval av nyckeltalen i Öppna jämförelser.

– Tidigare har vi tagit fram likande rapporter för grundskolan, vilket har blivit mycket uppskattat bland våra medlemmar. Vi hoppas att dessa färdiga rapporter för varje kommun ska komma till nytta i det lokala arbetet med att utveckla gymnasieskolan, säger Per-Arne Andersson.

I Kolada kan kommunerna också när som helst gå in och titta på sina resultat och göra olika jämförelser. Resultaten beskrivs både för eleverna i kommunens egna gymnasieskolor och för alla kommunens gymnasieelever.

Fakta

  • Jämför man samtliga sex årskullar som slutfört gymnasieskolan sedan den reformerades 2011 så har andelen elever som påbörjar ett nationellt program och tar examen inom tre år ökat från drygt 71 procent 2014 till 77 procent 2019. Det motsvarar omkring 4 600 fler elever med examen 2019 jämfört med 2014.
  • Av eleverna som påbörjat ett yrkesprogram vid kommunala skolor 2016 nådde 73 procent examen 2019. Motsvarande andel för högskoleförberedande program var 79 procent.
  • Genomströmningen bland elever som påbörjat sin utbildning på något av introduktionsprogrammen är låg. Sett till samtliga skolor är det runt 17 procent av eleverna når examen inom fyra år, på kommunala skolor är den andelen ytterligare en och en halv procentenhet lägre. Kommunala skolor erbjuder introduktionsprogram i väsentligt större utsträckning än vad fristående skolor gör.
  • På kommunnivå varierar den totala andelen elever i kommunala skolor med examen inom fyra år stort, från 0 till 93 procent. Hälften av landets kommuner har ett värde som ligger mellan 61 och 74 procent (här ingår såväl nationella program som introduktionsprogram).
  • Bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier på ett introduktionsprogram i en kommunal skola höstterminen 2017, var det endast 25 procent som ett år senare hade gått över till att studera på ett nationellt program. Andelen varierar mellan 3 och 75 procent över landet.

Karin Hedin
Utredare

Lena Jutdal
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!