Publicerad: 23 oktober 2020

Nyhet

Flera av LAS-förslagen redan lösta i välfärdssektorn

SKR:s styrelse tillstyrker förslaget om ändrade turordningsregler. Flera av LAS-utredningens förslag är dock lösta i välfärdssektorn. Ett kompetens- och omställningsavtal tecknades i våras.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

Utredningen En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30), den så kallade LAS-utredningen, har bland annat haft till uppdrag att lämna förslag kring förändrade turordningsregler och arbetsgivares ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga.

SKR:s styrelse tillstyrker delar av utredningens förslag, bland annat när det gäller turordningsreglerna, men konstaterar också att många av förslagen inte direkt berör välfärdssektorn.

− Arbetsgivare och fackförbund inom kommuner och regioner tecknade tidigare i år ett nytt avtal kring omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder. De frågor som utredningen i huvudsak tittat på är alltså något som parterna inom välfärdssektorn, som omfattar cirka en fjärdedel av arbetsmarknaden, redan har hanterat på ett sätt som är anpassat för sektorn, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kollektivavtal måste kunna ersätta lagregler

SKR anser att det är avgörande att utredningens förslag föreslås vara semidispositiva, det vill säga lagregler som helt eller delvis kan avtalas bort genom kollektivavtal.

− Även om utredningens förslag därigenom inte får direkt genomslag för SKR:s medlemmar så kommer den lagstiftning som kan bli resultatet av utredningens förslag, få indirekt betydelse för framtida kollektivavtalsförhandlingar. Men med dispositiva regler finns möjligheten till alternativa lösningar via kollektivavtal kvar, säger Anders Knape.

SKR avstyrker förslag om förändrad kvalifikationstid och företrädesrätt

I sitt remissyttrande avstyrker SKR utredningens förslag om arbetsgivares utökade ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling som är utformad som en skadeståndssanktionerad rättighet vilket riskerar vara tvistedrivande. SKR anser att kompetensutvecklingsfrågor hanteras bättre inom ramen för omställningsavtalet.

SKR avstyrker även utredningens förslag om förändrad kvalifikationstid för företrädesrätt för arbetstagare med allmän visstidsanställning och införandet av en företrädesrätt under pågående anställning för dessa arbetstagare.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot SKR-styrelsens beslut till förmån för ett eget yttrande.

Tomas Björck
Chef, sektionen för arbetsrätt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!