Publicerad: 12 juni 2020

Nyhet

Ebo-begräsningarna bör utvidgas - inte stramas åt

Kommunen kan bäst avgöra vilka områden som ska begränsas för asylsökandes möjligheter att bosätta sig i eget boende och regelverket bör gälla fler kommuner. Det skriver SKR i ett yttrande.

Anders Knape.

Anders Knape.

Regeringen och samarbetspartierna föreslår ändringar i kommunernas förfarande för att anmäla vilka områden som ska omfattas av en begränsning av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (ebo) med bibehållen dagersättning. Enligt det nya förslaget ges länsstyrelsen möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om de inte anser att områdets sociala och ekonomiska förhållanden motiverar en anmälan. SKR ställer sig negativt till förslaget.

− Det är kommunerna som har bäst kunskap om lokala förhållanden motiverar en begränsning av ebo. Länsstyrelserna har en viktig stödjande roll i mottagandet av asylsökande och nyanlända regionalt, men att de skulle ha mandat och kompetens att fatta beslut som är avgörande för hur mottagandet bäst ska organiseras lokalt är inte rimligt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ordnat mottagande

SKR anser att det behövs ett bättre sammanhållet mottagande av asylsökande och nyanlända, där huvudspåret är ett anvisat offentligt ordnat boende för asylsökande. Det säkerställer en jämnare fördelning mellan kommuner, en mer effektiv asylprocess och förutsättningar att förbereda etablering eller återvändande. Undantag för eget boende bör kunna göras om det är ett socialt hållbart boende eller om den enskilde har egen försörjning. Nuvarande regelverk med områdesbegräsningar efter kommunernas anmälan är ett första steg.

− I avvaktan på en större reform menar vi att reglerna runt begränsningar av ebo behöver utvidgas och omfatta fler kommuner. Inte stramas åt som regeringen nu föreslår. Kommuner som nu begränsar ebo vill ha en bättre ordning och reda i mottagandet och kommer att fortsätta att ta emot nyanlända genom bosättningslagen, säger Anders Knape.

Kontroll av adresser

För att regelverket om begräsningar av ebo fungera anser SKR att regeringen måste säkerställa att Migrationsverket har befogenhet och resurser att följa upp att den asylsökandes ebo-adress avser det faktiska boendet. Kontrollen är viktig för att asylsökande ska kunna nås av samhället med information och insatser, och som åtgärd för att motverka olaglig handel med adresser.

Migrationsverket fick den 5 juni ett uppdrag av regeringen att inom ramen för befintligt regelverk säkerställa att sökanden bor på den adress som hen har uppgivit. SKR kommer att följa frågan.

Fakta

Från den 1 juli 2020 gäller kan asylsökande som bor i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Vilka områden som omfattas av regleringen bestäms genom ett anmälningsförfarande. I det förfarandet kan vissa av regeringen utpekade kommuner anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen.

I regeringens promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende, föreslår regeringen vissa förändringar i det nya regelverket.

Karin Perols
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!