Publicerad: 20 april 2020

Nyhet

Drygt 40 000 har förtroendeuppdrag i kommunsektorn

35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna. Merparten är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan om arbete och studier.

Anders Knape

Anders Knape

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade idag sin kartläggning över de förtroendevalda och den visar att det är en liten minskning i kommunerna jämfört med förra mandatperioden och en liten ökning i regionerna. Samtidigt visar undersökningen att antalet förtroendeuppdrag har ökat vilket innebär att uppdragskoncentrationen har ökat något. Precis som tidigare är merparten, 96 procent, fritidspolitiker i kommunerna och 93 procent fritidspolitiker i regionerna. Det vill säga att de utövar sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

– Den lokala och regionala närheten till de förtroendevalda där merparten är fritidspolitiker ger goda förutsättningar för dialog mellan medborgare och politiska företrädare. Det betyder att vi har möjligheter att vidmakthålla och utveckla en vital och livskraftig demokrati, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fortsatt underrepresentation i vissa grupper

Det finns en stor bredd bland de förtroendevalda, till exempel är var tionde förtroendevald småbarnsförälder och andelen kommunpolitiker som har barn under 18 år är till och med högre än i befolkningen som helhet.

Samtidigt är vissa grupper fortsatt underrepresenterade. Det gäller inte minst unga och utrikes födda. Unga, 18-29 år, utgör 19 procent av befolkningen medan motsvarande andel bland de förtroendevalda i kommunerna är 7 procent. Utrikes födda utgör 21 procent av befolkningen över 18 år medan motsvarande andel bland de förtroendevalda i kommunerna är 10 procent. När det gäller utrikes födda har dock andelen förtroendevalda ökat jämfört med förra mandatperioden.

Könsfördelningen

Fördelningen mellan män och kvinnor är på samma nivå som tidigare. Totalt sett är andelen kvinnor bland de förtroendevalda 43 procent i kommunerna och 48 procent i regionerna. Könsfördelningen är något jämnare bland yngre förtroendevalda jämfört med äldre. Bland dem under 30 år uppgår andelen kvinnor till 44 procent jämfört med 39 procent bland dem som är 65 år och äldre i kommunerna. Jämnast könsfördelning är det i åldersgruppen 30-49 år där andelen kvinnor är 45 procent och andelen män är 55 procent. Samtidigt visar undersökningen att ju tyngre uppdrag desto mindre andel kvinnor. Bland ordförandeposterna är till exempel 36 procent kvinnor och 64 procent män i kommunerna. I regionerna är motsvarande andel 46 procent respektive 54 procent.

Sveriges Kommuner och Regioner kommer arbeta vidare med de uppgifter som samlats in av SCB och planerar att ta fram regionala rapporter.

Björn Kullander
Handläggare

Martin Lidhamn
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!