Publicerad: 29 juni 2020

Nyhet

Dialog och hårt arbete behövs i arbetet med Agenda 2030

SKR välkomnar att staten vill ha en nära dialog med SKR, kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt behövs ökad tydlighet från regeringen om hur målen ska uppnås.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Agenda 2030 lyfter avgörande frågor för livet på vår planet. Frågor om klimat, rättvisa, fattigdom och demokrati hänger ihop och behöver lösas med samarbete på alla nivåer. Det är bra och viktigt att regeringen vill ha en nära dialog med SKR om realiserandet av agendan. Det lokala och regionala arbetet är avgörande, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggande på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen föreslog tidigare i juni i propositionen ”Sveriges genomförande av Agenda 2030” ett riksdagsbundet mål för att genomföra Agenda 2030. Olika delmål ska integreras i ordinarie processer och följas upp minst en gång per mandatperiod. Regeringen understryker även vikten av en bred samverkan och avser att fortsätta bjuda in SKR i syfte att på lokal och regional nivå effektivt kunna möta de globala utmaningarna.

Tydligare inriktning behövs

Den 25 juni publicerade Statskontoret en slutrapport där man analyserar hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete.

– SKR är eniga med Statskontorets analys om att regeringen behöver prioritera arbetet inom ett mindre antal områden där en förändring är mest angelägen. Det kan göra arbetet med agendan tydligare och bidra till att engagera fler av våra medlemmar, säger Gunilla Glasare.

– SKR är även positiva till Statskontorets förslag att regeringen ger länsstyrelserna och Glokala Sverige förutsättningar att fortsätta stödja kommunernas och regionernas arbete med Agenda 2030. För att bidra till att utveckla arbetet kommer vi den 24 september presentera öppna jämförelse för kommuner och regioner för Agenda 2030, utifrån de nyckeltal som finns i databasen Kolada, säger Gunilla Glasare.

Fakta

Agenda 2030 är en femtonårig handlingsplan inom FN för global hållbar utveckling. Den har 17 mål och 169 delmål. Agendan syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planetens ekosystem. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen.

Kerstin Blom Bokliden
Miljöexpert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!