Publicerad: 15 december 2020

Pressmeddelande

Coronakommissionen pekar på åtgärder som bör åtgärdas nu

Coronakommissionens första rapport om äldreomsorgen under pandemin pekar ut flera brister. Regeringen kan redan nu vidta nödvändiga åtgärder i den pågående pandemin.

Anders Knape

Anders Knape

I dag presenterar Coronakommissionen sitt första delbetänkande om smittspridningen inom äldreomsorgen.

− Det är viktigt och bra att vi får en konstruktiv och bred genomlysning av hanteringen av pandemin hittills. Det är viktigt för att vi ska kunna åtgärda de brister som finns och bättre rusta äldreomsorgen för framtida kriser. Men kanske viktigast är att regeringen nu skyndsamt rättar till de åtgärder som kommissionen pekar på, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner och regioner är redan i dag bättre förberedda på hur de ska hantera coronaviruset inom äldreomsorgen jämfört med hur det såg ut i våras. Följsamheten till basala hygienrutiner är bättre, liksom tillgången till skyddsutrustning. Sjukvården har också bättre kunskap nu om hur de ska hantera personer som insjuknat i covid-19. Möjligheten till testning och smittspårning är väsentligt bättre nu liksom den så viktiga samverkan mellan kommunerna, regionerna och regionernas smittskydd.

Coronakommissionen pekar på att regelverken är otillräckliga för att hantera en pandemi i äldreomsorgen och att beslutet om besöksförbudet borde ha kommit tidigare.

− SKR har vid upprepade tillfällen hemställt om tillfälliga ändringar i lagstiftningen för att kommunerna ska få bättre verktyg i hanteringen av pandemin. Det handlar dels om möjligheten att göra prioriteringar, dels om rätten att införa begränsningsåtgärder för att stoppa smittspridningen. Nu pekar Coronakommissionen på att regelverken är otillräckliga och att vissa regelförändringar hade kunnat minska smittspridningen och underlätta arbetet i äldreomsorgen, säger Anders Knape.

− Många kommuner var tidigt ute med att stänga sina boende för besökare som en åtgärd för att få stopp på smittspridningen. Men det gjordes utan lagstöd. Coronakommissionens slutsatser ger kommunerna stöd för hur de valde att agera under våren, säger Anders Knape.

En aspekt som Coronakommissionen lyfter fram är medarbetarnas betydelse för hur väl äldreomsorgen klarar pandemins konsekvenser. Bland annat pekar man på en hög sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda, som innebar att många visstidsanställda arbetar i äldreomsorgen.

− Vi arbetar redan idag, tillsammans med de fackliga organisationerna, för att öka andelen tillsvidareanställda i äldreomsorgen. Redan idag står de tillsvidareanställda för nästan 80 procent av den arbetade tiden, samtidigt som de visstidsanställda behövs i en verksamhet som bedrivs dygnet runt. Vi samarbetar också med Kommunal och regeringen i det pågående äldreomsorgslyftet, som kommer att stärka kompetens i äldreomsorgen ytterligare, säger Anders Knape.

Coronakommissionen föreslår att den medicinska kompetensen förstärks i den kommunala hälso- och sjukvården.

− SKR har lagt fram förslag om avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det skulle kunna öppna möjligheter för lokalt anpassade lösningar som kan stärka läkarkompetensen i särskilda boenden och hemtjänst. Det behövs i en äldreomsorg som ska vårda och ge omvårdnad till allt äldre och sköra personer, men också kunna arbeta ännu mer förebyggande kring äldres hälsa, säger Anders Knape.

Coronakommissionen anser att myndigheterna hade dålig koll på situationen i äldreomsorgen och deras stöd kom i vissa fall för sent. De pekar på att kontaktvägar och samordning behöver förbättras.

Regeringen aviserade i samband med att betänkandet överlämnades att en ny äldrelag ska utredas.

− Regeringen behöver skyndsamt vidta åtgärder, eftersom pandemin inte är över och behoven kvarstår. Kommuner och regioner fortsätter att utveckla läkarmedverkan i äldreomsorgen, höja den medicinska kompetensen och se till att vi har fler tillsvidareanställda. Vi har tagit stora steg i förbättrad samverkan och den måste värnas och fortsätta utvecklas. Vi förväntar oss att den äldrelag, som regeringen nu aviserar, inte kommer att utgöra hinder, utan snarare bidra till den utveckling som nu pågår, säger Anders Knape.

Emma Spak
Sektionschef

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!