Publicerad: 23 januari 2020

Nyhet

Bra att regeringen minskar antalet riksintressen

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande. SKR välkomnar översynen.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

– Riksintressena är ett allvarligt hinder för bostadsbyggandet. I en enkät som SKR genomförde i fjol svarade fler än 6 av 10 kommuner att regelverket för riksintressen försvårar planeringen och byggandet av bostäder. Att regeringen nu ger myndigheter i uppdrag att rensa upp bland riksintressena är efterlängtat. SKR har arbetat för det här under en lång tid, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Riksintressena täcker mer än halva Sveriges yta

Riksintressen är områden som statliga myndigheter pekat ut som viktiga att skydda och bevara. Riksintressena täcker i dag mer än halva Sveriges yta. Många är inaktuella och otydliga, men hindrar ändå nya bostäder.

De myndigheter som får uppdraget är Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket. Boverket ska samordna översynen.

Försvarsmakten bör ingå i översynen

Det är viktigt att Boverket får de mandat som krävs för att översynen ska få avsedd effekt, anser SKR. Förbundet menar också att Försvarsmakten, som har många och stora områden utpekade som riksintressen, bör ingå i denna första översyn av statens riksintressen.

– Det är fullt rimligt att även Försvarsmakten ser över om myndighetens riksintressen är inaktuella och omfattar områden som inte längre har något skyddsvärde. På sikt bör ännu fler myndigheter se över sina riksintressen. SKR för gärna en dialog med regeringen om vilka myndigheter översynen ska omfatta, säger Anders Knape.

Eva Hägglund
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!