Publicerad: 26 juni 2020

Nyhet

Beslut om skolstatistik leder till sämre information

Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKR

Per-Arne Andersson

Skolverket har idag meddelat att de från den 1 september 2020 enbart kommer att publicera statistik på riksnivå. Myndigheten genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistiska centralbyrån (SCB) beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess på huvudmanna- och skolnivå. Frågan har behandlats av Kammarrätten efter att SKR överklagat ett avslag i en statistikbeställning från SCB. SKR överklagade Kammarrättens besked till Högsta förvaltningsdomstolen som valde att inte meddela prövningstillstånd. Därmed har Kammarrättens dom vunnit laga kraft, vilken stödjer SCBs reviderade sekretesspolicy.

– Det här är ett mycket besvärligt besked som medför att det inte kommer att finnas någon offentlig statistik att tillgå om huvudmän, kommuner och enskilda skolor. Förutsättningarna för skolans systematiska kvalitetsarbete försvåras men även kommunernas information till barn, elever och vårdnadshavare inför val av förskola och skola blir sämre, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

SKR har tidigare tagit fram förslag på hur kommuner kan få tillgång till underlag för fördelning av resurser efter elevers förutsättningar och behov. Vi kommer nu att se över vilket ytterligare stöd som kommunerna behöver för att klara sina skollagsreglerade uppdrag. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för kommuner och andra att beställa uppgifter om kommunala skolor från SCB. Ambitionen är därför att förbundet i så stor utsträckning som möjligt ska fortsätta att ta fram Öppna jämförelser för grund- och gymnasieskolan med fokus på kommunala skolor.

Både Skolverket och SCB har fått i uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen. Dessa uppdrag ska redovisas redan den 4 september. SKR, tillsammans med Friskolornas Riksförbund , för en dialog med Skolverket för att få till stånd ett förslag som snabbt kan beredas på regeringskansliet och därefter gå till riksdagen.

– Jag har svårt att tro att SCB anade vilka konsekvenser detta beslut skulle få. Det finns en stor samsyn i att frågan behöver lösas, men för det behövs förändringar i nuvarande lagstiftning. Och vi sätter därför vårt hopp till riksdagen, avslutar Per-Arne Andersson.

Fakta

Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Följande statistik kommer inte längre att publiceras (Källa: Skolverket):

  • Enstaka skolor (såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
  • Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
  • Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).
  • Det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare. Följande statistikkällor kommer att påverkas:
  • Utbildningsguiden i de delar som visar statistikuppgifter, vilket är det informationssystem som regleras i förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet.
  • Sök statistik på Skolverkets webbplats, för de nivåer som nämns ovan.
  • Jämförelsetal, statistikdatabas.
  • SALSA, statistikdatabas.
  • Skolverkets API med öppna data, Planned Educations API: delarna 1 Skolenheter och 3 Statistik.
  • Elevstatistiken i Excelfilen med adresser till alla skolor

Det gäller både statistik för tidigare år och statistik som kommer att publiceras framöver.

Maria Caryll
Sektionschef

Kristina Söderberg
Jurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!