Publicerad: 11 september 2020

Nyhet

Behövs bättre stöd för de längst från arbetsmarknaden

Regeringen tillsätter en utredning av ekonomiskt bistånd. Det är bra. Men SKR ser att det behövs ett bredare grepp i översynen. Individer långtifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd.

Anders Knape.

Anders Knape.

Regeringen aviserar att en utredning ska tillsättas med syfte att bland annat undersöka möjligheterna att öka drivkraft till arbete i försörjningsstödet.

SKR ser behov av en mycket bredare översyn av det ekonomiska biståndet och hur det samspelar med andra individersättningar och stödsystem. Det är viktiga pusselbitar som saknades både i socialtjänstutredningen och i A-kasseutredningen som nyligen presenterats.

– Statens ansvar för vissa målgrupper behöver utökas och arbetslösa ska framförallt ha sin försörjning genom arbetslöshetsersättning och sjuka inom socialförsäkringssystemet. Idag utgör dessa en stor grupp av de som har ekonomiskt bistånd och det är inte hållbart, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jobbstimulansen måste få avsedd effekt

I budgetpropositionen för 2021 kommer regeringen att föreslå en satsning på 100 miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. En satsning inom ekonomiskt bistånd är välkommen men det är inte givet att jobbstimulansen får rätt effekt.

Socialstyrelsens utvärdering från 2016 av nuvarande jobbstimulans visade att en mycket liten andel av försörjningsstödtagarna fick ta del av reformen och vissa hushåll blev kvar i biståndssystemet. Ökad detaljstyrning medför ökad administrativ börda och är komplex att tillämpa i praktiken.

– Det är viktigt att regeringen har dialog med oss och kommunerna om hur detta kan genomföras på ett bra sätt i praktiken för att få avsedda effekter. Handläggningen av ekonomiskt bistånd behöver förenklas och digitala processer behöver kunna tillämpas, säger Anders Knape.

Arbetslöshet vanligast orsaken

Utredningen behöver beakta helheten i incitamenten till egen försörjning för enskilda med ekonomiskt bistånd. Hälften av de som har ekonomiskt bistånd har det på grund av arbetslöshetsrelaterade skäl.

– Vi ser att arbetslösa lämnas utan stöd och att Arbetsförmedlingen har abdikerat runt om i landet. Regeringen behöver mobilisera i budgeten och se till att Arbetsförmedlingen tar sitt ansvar och samarbetar med kommunerna kring individer som behöver stöd. Det behövs både för att möta situationen här och nu, och för att skapa en välfungerande arbetsmarknadspolitik från 2022 och framåt, säger Anders Knape.

 

Roy Melchert
Sektionschef

Ulrica Runemar
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!