Publicerad: 18 november 2020

Nyhet

Behov av fortsatt fokus på basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner inom vården och omsorgen har ökat under coronapandemin. Men det krävs fortsatt utveckling.

Emma Spak

Emma Spak

Under hösten har extra mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler genomförts för att följa upp hur väl kommuner och regioner följer de föreskrifter som gäller inom vården och omsorgen.

− Det har genomförts stora utbildningsinsatser och det har också skett en tydlig förbättring när det gäller följsamheten till hygienrutiner i kommunerna sedan i våras. Men vi kan inte vara nöjda med det här resultatet, följsamheten behöver bli bättre, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I mätningarna observeras följsamhet till basala hygienrutiner i fyra steg. Resultaten från höstens mätning i kommunerna visar att 69 procent av medarbetarna följer samtliga fyra steg, en ökning med fyra procentenheter sedan vårens mätning. I regionerna är följsamheten högre, 85 procent, där har det dock skett en liten minskning sedan vårens mätning.

Följsamheten till samtliga klädregler ligger i höstens mätning på 89 procent i kommunerna, en ökning med tre procentenheter sedan i våras. Motsvarande siffra i regionerna är 95 procent i höstens mätning, där det har skett en liten minskning jämfört med vårens resultat.

− Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska smittspridningen inom vården och omsorgen. Att stärka följsamheten är ett långsiktigt arbete och vi har under flera år sett tydliga förbättringar resultaten. Men det krävs fortsatt utveckling och alla kommuner och regioner måste prioritera det arbetet, säger Emma Spak.

Långsiktigt arbete krävs

För att få full följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler krävs ett långsiktigt arbete och flera olika insatser. Det handlar om såväl kulturfrågor på arbetsplatser som att skapa bra förutsättningar för alla medarbetare. Under våren och hösten har medarbetare inom vård och omsorg gått extra utbildningar. Följsamheten har dock försvårats av coronapandemin, då mycket ordinarie personal varit sjukskriven.

De flesta kommunerna som ingår i mätningen har förbättrat sina resultat sedan vårens mätning. Framgångsfaktorerna har handlat om täta uppföljningar, särskilda hygienombud, tät dialog med alla chefer och ett bra stöd från ledningen. Resultaten visar på vikten av att hela tiden mäta följsamheten, de kommuner som uppvisar de högsta resultaten är de som deltagit i mätningarna under längre tid. 

De extra mätningarna i år har gjorts för att följa upp resultatet av de satsningar som genomförts med anledning av coronapandemin och för att identifiera ytterligare behov. Mätningarna är viktiga verktyg för att verksamheter ska kunna följa resultatet av deras egna arbete och stärka följsamheten.

Fakta

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 40 och 41.

19 682 observationer har genomförts i 14 regioner.

19 760 observationer har genomförts i 162 kommuner.

Vid mätningarna i regionerna följdes samtliga åtta steg av basala hygienrutiner samt klädregler vid 83 procent av observationerna.

Vid mätningarna i kommunerna följdes samtliga åtta steg av basala hygienrutiner samt klädregler vid 64 procent av observationerna.

Agneta Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!