Publicerad: 13 februari 2020

Nyhet

Arbeta aktivt med en jämställd arbetsgivarpolitik

SKR presenterar idag ett nytt program för att bidra till ökad jämställdhet i arbetslivet. Det innehåller praktiska verktyg för det lokala arbetet med att öka jämställdheten.

Joakim Larsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Ulf Olsson, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet. Med hjälp av SKR:s niopunktsprogram En jämställd arbetsgivarpolitik kan kommuner och regioner utveckla och stärka det lokala jämställdhetsarbetet.

− SKR har tillsammans med alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motverka alla arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. Vi vill inte ha skillnader i arbetslivet som beror på kön. I debatten lyfts lönerna ofta fram som nyckeln till ett jämställt arbetsliv, och visst är lönerna viktiga, men det är också viktigt att vi jobbar med frågor kring arbetstid, yrkesval och sjukfrånvaro om vi ska nå en jämställd arbetsmarknad, säger Joakim Larsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män. Kvinnor tar ut mest föräldraledighet, vård av sjukt barn och har huvudansvaret för det obetalda hemarbetet. Kvinnor har även högre sjukfrånvaro, lägre lön och lägre lönespridning.

Många av de strukturella skillnaderna hänger samman, och innebär att kvinnor i hög grad är frånvarande från arbetsmarknaden. Mindre tid på arbetet innebär lägre chans till karriärutveckling, lägre löneutveckling och lägre avsättning till pension och socialförsäkringar. Kvinnor har helt enkelt inte samma möjligheter som män att vara ekonomiskt självförsörjande.

SKR har tagit fram ett niopunktsprogram i syfte att öka jämställdheten i arbetslivet. Ett aktivt arbete med programmet bidrar till en jämställd arbetsmarknad som helhet och stärker attraktiviteten för kommuner och regioner som arbetsgivare.

− Programmet innehåller verktyg, metoder och checklistor som är till stor nytta i ett aktivt jämställdhetsarbete. Även om programmet i första hand riktas till kommuner och regioner kan arbetsgivare och fackförbund i alla sektorer och branscher inspireras och utmanas till att använda sig av SKR:s nio punkter för att utveckla sitt jämställdhetsarbete, säger Ulf Olsson, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

Syftet med programmet är dels att tydliggöra vad SKR anser om de rådande strukturella skillnaderna, dels att kommuner och regioner och andra aktörer får konkreta verktyg och stöd att flytta fram positionerna avseende jämställdhet i arbetslivet.

Nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik

  1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
  2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv.
  3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
  4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
  5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
  6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
  7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval.
  8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
  9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

Charlotta Undén
Projektledare och förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!