Publicerad: 22 januari 2020

Nyhet

Aktivt brottsförebyggande arbete i kommunerna

Hammarö toppar nya öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner. Rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare.

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. På lokal nivå har Hammarö det lägsta sammanvägda värdet, följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta.

– Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar. Syftet med de öppna jämförelserna är att kommuner med liknande förutsättningar ska kunna lära av varandra för att öka tryggheten och säkerheten lokalt ännu mer, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Utbrett samarbete mellan kommun och polis

Ett särskilt avsnitt i rapporten med de öppna jämförelserna handlar om brott och brottsförebyggande arbete. Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande. Arbetet sker bland annat i socialtjänsten, skolan och i utformandet av fysiska miljöer. De flesta kommuner ingår överenskommelser med polisen om hur brott ska förebyggas lokalt och utarbetar medborgarlöften tillsammans med polisen.

– I många kommuner fungerar brottsförebyggandet och samarbetet med polisen bra. Det är viktigt att fortsätta analysera brottsligheten i den egna kommunen för att kunna välja rätt åtgärder. Det är också viktigt att utvärdera om åtgärder man har valt ger effekt. Att förebygga brottslighet tar tid, säger Gunilla Glasare.

Ny lag måste vara flexibel

En utredning ser nu över om kommunernas brottsförebyggande bör regleras i lag.

– Det är viktigt att utredningen undersöker vad det är som ligger bakom att alla kommuner arbetar frivilligt med brottsförebyggande verksamhet. Det vore olyckligt med en tvingande lagstiftning som motverkar det engagemanget. Utredningen behöver också ta reda på i vilken utsträckning polisen är närvarande i kommunerna. Vi vet att nära samarbete mellan kommun och polis är avgörande för att lyckas med brottsförebyggande arbete, säger Gunilla Glasare.

När det gäller att bekämpa hot och våld mot blåljuspersonal, framhåller SKR och MSB i rapporten att det krävs ett långsiktigt och socialt förebyggande arbete.

– MSB stödjer blåljusaktörer i deras arbete och följer upp hur arbetet utvecklas. Detta gör vi både i det långsiktiga förebyggande arbetet och i den operativa beredskapen när det gäller att motverka hot och våld under insatser, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Greta Berg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!