Publicerad: 25 september 2015

Pressmeddelande

Villkorat ja till lag om mottagande av nyanlända

Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten.

SKL:s styrelse har idag fattat beslut om ett yttrande över regeringens förslag om en lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända oavsett om kommunen har en överenskommelse med staten eller inte.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det speciella läget kan motivera en lagstiftning men det förutsätter tre saker: att lagen tidsbegränsas till högst tre år, att kommunerna får full ekonomisk kompensation och att kommunernas totala mottagande räknas in när anvisning sker enligt den nya lagen, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Innan en sådan lag träder i kraft anser SKL att en överenskommelse om ersättningsystemet ska träffas mellan regeringen och SKL.

Lag hjälper endast marginellt

SKL menar att regeringens lagstiftning inte löser de grundläggande orsakerna bakom den ojämna fördelningen i landet.

– Men en tillfällig lag kan bidra till ett snabbare mottagande för det växande antal nyanlända som får uppehållstillstånd. De drabbas idag av långa väntetider för bosättning och deras etablering i samhället försenas kraftigt. Problemet finns här och nu och behöver särskild hantering, säger Lena Micko.

Flera andra åtgärder behövs

– För att mottagande och integration ska fungera effektivt i kommunerna behöver regeringen så fort det bara går vidta flera åtgärder. Det handlar om ersättningar, boende, utbildning och arbete. Varken flyktingarna, kommunerna eller Sverige har råd att vänta, säger Lena Micko.

Det åtgärdspaket som SKL sedan en längre tid efterfrågar omfattar bland annat:

  • Statliga ersättningar. Idag ersätts inte kommunerna fullt ut för olika kostnader som staten ska stå för. Det behövs enklare ersättningssystem och full kostnadstäckning i asyl- och flyktingmottagandet.
  • Ebo-reglerna. Reglerna för eget boende behöver ses över för att förhindra trångboddhet och förbättra chanserna till en snabb integration.
  • Boende till nyanlända. Det går att bygga snabbt, bra och billigt. Men trots att många kommuner har färdiga planer byggs det för lite. Det behövs en bättre samverkan mellan stat, kommun, fastighetsägare och byggindustri.
  • Planering av asylboenden. Kommunerna behöver möjlighet att planera insatser för de boende och underlätta bosättningen efter uppehållstillstånd. Därför behöver asylboenden planeras i samråd med kommunerna.
  • Snabbare väg till jobb. Staten bör bland annat ansvara för snabba fortbildningsinsatser så att kommunerna kan erbjuda språkundervisning och studiehandledning av hög kvalitet. Dessutom behöver statens olika regelverk bli mer flexibla för att ta tillvara lokala möjligheter och nyanländas kompetens på ett bättre sätt.

– Sveriges kommuner vill ta emot flyktingar som söker skydd i Sverige. Med rätt resurser från staten kan mottagande bli bättre och mer effektivt. Nyanlända är dessutom en viktig resurs för hela landet. Alla samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar och intresse att ta tillvara den resursen, säger Lena Micko.

Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig i en gemensam reservation mot delar av förslaget.
Sverigedemokraterna reserverar sig enskilt mot hela förslaget.

  • Flyktingmottagandet för 2015 beräknas bli 54 500 personer som har fått uppehållstillstånd. För 2016 beräknas det bli 81 600 personer som får uppehållstillstånd.
  • Idag bosätter sig 85 procent av de som fått uppehållstillstånd själva, ofta i osäkra boenden. Endast 15 procent bosätts via anvisningar från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!