Publicerad: 17 januari 2017

Nyhet

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götaland?

96 procent av de 6 603 förtroendevalda i Västra Götaland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västra Götaland har något färre förtroendevalda och en något mindre andel kvinnor än riksgenomsnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västra Götalands kommuner och region. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de 21 lokala rapporterna som släppts successivt under hösten.

Västra Götaland är tillsammans med Värmland och Dalarna de sista rapporterna som nu släpps. Västra Götalands rapport visar att det i genomsnitt är en kommunalpolitisk företrädare på 276 invånare och en regionpolitiker på 2 558 invånare. Det innebär att här finns färre förtroendevalda än snittet i landet. Riksgenomsnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Västra Götaland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet. Västra Götaland speglar i många avseenden riksgenomsnittet.

– Vi tycker att det är viktigt att Västra Götaland får en fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Västra Götaland:

  • 42 procent av de förtroendevalda i Västra Götalands kommuner är kvinnor medan samma siffra på regionsidan är 47 procent. Det innebär att könsfördelningen är något mer ojämn jämfört med riket, där i snitt 43 procent utgörs av kvinnor i kommunerna och 48 procent i landstingen och regionerna. Andelen kvinnor har ökat i flera kommuner, tydligast är det i Bollebygd där andelen kvinnor ökat med tolv procentenheter.
  • Åldersfördelningen följer samma mönster som landet som helhet. Framför allt är de unga upp till 29 år underrepresenterade. Nio procent av Västra Götalands förtroendevalda är under 30 år, jämfört med 21 procent unga i befolkningen. I Götene, Lerum och Partille är unga dock relativt väl representerade. Här är underrepresentationen fyra respektive fem procent.
  • I Lilla Edet har var femte förtroendevald barn under sex år, vilket innebär sju procentenheter större andel småbarnsföräldrar bland de förtroendevalda än i befolkningen. Av Västra Götalands befolkning i stort är 13 procent småbarnsföräldrar, vilket motsvarar det genomsnittliga i landet.
  • Åtta procent av Västra Götalands förtroendevalda är utrikes födda, jämfört med 18 procent i länets befolkning. Underrepresentationen av gruppen speglar därmed den riksgenomsnittliga, där nio procent av de förtroendevalda är utrikes födda, jämfört med 19 procent i befolkningen. 

Rapport: ”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götaland?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!